Slæbestedet med ophalervognen bruges flittigt gennem året
af havnens mange brugere.

Nedslidt slæbested og rampe på havnen i Nysted skal renoveres hurtigst muligt

Af: Arkitekt Ole Wiberg, Nysted

Indvielsen af første fase af renoveringen af Nysted Havn foregik med taler og reception i og omkring Bådelaugets klubhus. Borgmester John Brædder holdt indvielsestalen, flere andre takkede, der blev stillet spørgsmål til uddybningen af sejlrenden, om tracé for kørestolsbrugere, bænke m.m.

Bådelauget havde ved møder om forslag til renovering og overtagelse af havnen påpeget, at renoveringen af slæbestedet skulle med i første del af havneprojektet, da det var i meget dårlig stand og snart ville være uanvendeligt. Kommunens svar var negativt. Renoveringen af slæbestedet blev ikke en del af havnerenoveringens første fase, til trods for at det på årsbasis bliver benyttet af 40-50 bådeejere.

Bådelauget har allerede i 2008 påpeget, at en renovering af slæbestedet snart var nødvendig. Svaret fra Guldborgsund kommune var dengang, at der ikke var afsat midler til dette arbejde i det indeværende år, samt at det jo også var Bådelaugets medlemmer, som brugte slæbestedet. Men medlemmerne er også bådeejere, som betaler for pladser i havnen. Slæbestedets funktion har altid været en service, som alle brugere af havnen kunne benytte og var ikke forbeholdt nogen som helst forenings medlemmer.

Bådelaugets daværende formand, Preben Rosenfold, arbejdede i mange år aktivt for enten at kommunen skulle renovere slæbestedet eller at Bådelauget skulle få lov til at overtage det helt. Ifølge dokumenter fra det tidligere Nysted Kommune, ejer Nysted Bådelaug det elektriske ophalerspil, mens kommunen ejer skinneanlæg og ophalervogn. Spil og wire er af nyere dato. I et notat fra 2010 fra Guldborgsund Kommune, blev det vurderet, at en udbedring af skinneanlæg og ophalervogn ville beløbe sig til ca. 90.000 kroner. Samtidig blev det meddelt, at Guldborgsund Kommune heller ikke denne gang havde afsat midler til renovering. Det blev derfor foreslået, at der blev indgået en aftale om, at Nysted Bådelaug overtog det kommunalt ejede skinneanlæg og vogn til en værdi af 0 kroner, hvorpå Bådelauget bekostede restaureringen af anlægget, men at båderampen med bom fortsat tilhørte Nysted havn. Herefter blev der indhentet tilbud på de ovennævnte arbejder. Der blev foretaget en dykkerundersøgelse af skinneanlægget til 7.000 kroner, som Bådelauget betalte.

Tilbuddet for renoveringsarbejdet lød på 80.000 kroner i arbejdsløn, hertil kom materialeudgifter. Alt i alt ville renoveringen løbe op i 125.000-150.000 kroner. Bådelauget svarer herefter til Guldborgsund kommune, at udgifterne til renoveringen var meget større end kommunens vurdering og derfor foreslog Bådelauget at overtagelsen skulle omfatte såvel slæbested som rampe og bom. Alle indtægter skulle tilfalde Bådelauget, som på denne måde kunne skabe økonomisk grundlag for projektet.

Kommunen svarede, at overtagelsen ville blive betinget af, at Nysted Bådelaug skulle varetage udvendig renholdelse på havnearealerne i perioden 1. april til 31. oktober. Det vil sige tømning af skraldespande samt opsamling af henkastet affald, også i weekender og på helligdage, på hele strækningen fra Ålholm til Landts Røgehus. Preben Rosenfold mente det var en joke, men det var det ikke!

Siden dette svar af den 21.05.2011, har sagen ligget stille og blev først igen bragt på bane i forbindelse med drøftelserne omkring planerne for havnens renovering, hvor kommunen endnu en gang afviste at bekoste renoveringen af ophalerstedets faciliteter.

År efter år forfalder slæbestedet mere og mere. Så vidt jeg kan bedømme situationen, kan skinner og vogn ikke holde til brug i en sæson mere, og 40-50 bådejere og aktive medlemmer vil stå uden mulighed for optagning og udsætning af både.

Derfor foreslår jeg, at bestyrelsen hurtigst muligt nedsætter et udvalg, med repræsentanter for de aktive bådeejere, som bruger slæbestedet. De skal genoptage forhandlingen med Guldborgsund Kommune, og arbejde på at nå frem til en optimal løsning på problemet, som kan være til alles tilfredshed.