Formandens bretning ved generalforsamlingen 2013

Af: Arkitekt Ole Wiberg
Forhenværende formand for Nysted Bådelaug

Vi har i år måttet sige farvel til flere medlemmer af Lauget. Vores formand gennem de sidste mange år Preben Rosenfold. Tidligere formand Leif Raahauge. Fhv. murer og bager Niels Skaaning Hansen. Journalist Thorkild Jensen. Tidl. Skovarbejder Kaj Jensen, fhv. Sparekassedirektør Hans Christensen.

Lad os sammen mindes dem med et minuts stilhed. Æret være deres minde.

Der har i årets løb været af holdt seks bestyrelsesmøder. På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at indkøbe en smakkejolle. Willy Jørgensens jolle blev tilbudt, og købt for 30.000 kroner.
Der blev herefter udarbejdet et regelsæt for køb af anparter, og for brug af jollen. Herefter blev Nysted Smakkelaug stiftet under Nysted Bådelaug. I dag har Nysted Smakkelaug otte anparter, de næste to anparter er ved at blive solgt. Bådelauget vil herefter have seks anparter ifølge regelsættet.
Jollens motor er blevet renoveret med selvstart. Den er blevet malet ind- og udvendig, fået nyt ror, motorkasse og damlåg. Træet til masten er fældet og afbarket, og er klar til færdiggørelse. Sejlene sys med lig og kovser hver onsdag, og skulle blive færdig til standerhejsningen.
Smakkelauget har modtaget et arbejdslegat på 15.000 kroner til færdiggørelse af jollen. Bådelauget har nu otte anparter til en værdig af 20.000 kroner. Der er afregnet med Smakkelauget vedr. køb af jollen. Tak til Smakkelaugets bestyrelse.

Det Maritime Udvalg har i løbet af året arbejdet med barkkedlen. Der er givet fondsmidler fra Guldborgsund Kommune på 36.000 kroner og fra Tuborg Fonden på 15.000 kroner. Barkkedlen står nu færdig med rig, ny kedel og pikstensbelægning, klar til brug. Der er meningen at første forsøg med barkning, skal ske til foråret, hvor vi vil barke to smakkesejl af bomuld. Enikö og jeg har udarbejdet materiale til informationstavler, foldere og kort, hvor barkkedlernes historie og funktion er beskrevet og illustreret.
Prebens rolle blev delt ud på flere personer. Enikö har overtaget rollen som koordinator. Gruppen er blevet suppleret med Lasse Bille Hansen til varetagelse af regnskab og med Finn Rossdahl til at søge fondsmidler. Tak til dem som sammen med Ib Foss Hansen har brugt meget tid på projektet.

Klubhuset. Efter sidste års indvendige malerarbejde og akustiske regulering, har fået en grundig rengøring indvendigt og udvendigt. 8-10 klubmedlemmer udførte arbejdet.
Det er vigtigt at denne arbejdsdag afholdes hvert år. I år skal der udføres udvendigt malerarbejde. Maling af vindskeder, vandbræt og sokkel.
Klubhuset har i løbet af året fået nyt toilet til herrerne. Et nyt køleskab og musikanlæg.
Vi takker Per Carstens, Tommy Frederiksen og Joanna Marcussen for at sørge for indkøb til dette.

Der har været holdt "Hjertestarter kursus" over to aftener, den 13. og den 20. marts med 16 deltagere. Der ansøges stadig om en hjertestarter til klubben. Da en hjertestarter koster 8-10.000 kroner, og vi har ca. 2.000 kroner på kontoen, opfordres der til at købe navneplader i baren og at købe jubilæumstrykket. Overskuddet går ubeskåret til indkøb af hjertestarter.

Ved sidste års generalforsamling opfordrede Preben Rosenfold til at danne en festkomite. Den har vi dannet og vi takker Sonja Slot, Joanne og Jan Marcussen for de gode fester, og for deres ihærdige indsats.
Generelt har der været stor deltagelse i årets aktiviteter. Pakkefesten den 17. marts blev en festlig aften med næsten 30 deltagere.

Til hornfiskekonkurrencen deltog i alt seks både med 12 deltagere. Der blev fanget 44 hornfisk og uddelt præmier til:

1. Tommy Frederiksen med 12 fisk.
2. René Petersen med 7 fisk
3. Alex Jensen med 5 fisk + præmie for størst fisk.
4. Præmie til flest antal fangede fisk i båden gik til Bent Mandrup Jensen.

I klubhuset blev der serveret røgede hornfisk. Igen gjort med stor omhu af Daisy og Preben Jensen.

Standerhejsning og bådudsætning foregik med frokost, bestående af sild, skipperlabskovs og ost, øl og snaps til 30 deltagere.

Pinsemorgen blev der serveret morgenkaffe for medlemmer og gæstesejlere. Husk at gæstesejlere altid er velkomne i klubhuset. Tak til festudvalget og Per Carstens.

Rusesyning, modelbygning og sejlsyning foregår ti onsdagsaftener i januar, februar og marts med deltagelse af 12-16 medlemmer, hvor vi lærer meget og har det festligt sammen. Vi har haft besøg af en sejlmager som underviser i syning og belåning af sejl.
I december havde vi edb-kursus på fire onsdagsaftener med otte kursister. Det er noget der vil fortsætte, da mange søger viden netop om brugen af edb.
Tak til Alex og Richard for deres indsats ved onsdagsaftener og også tak til Richard som passer klubbens flotte hjemmeside.

Laugsnyt har fået et nyt design og mange har bidraget med artikler og fotos til bladet. Bladet har fået en ny medredaktør, John Slot. Tak til Richard og hele bladudvalget for et godt og indholdsrigt blad.

Sommerfesten den 25. august blev en dejlig fest med 52 gæster, god mad, dejlig musik og dans til ud på den sene aften. Stor tak til festudvalget samt øl-mand Per.

Standerstrygning og bådoptagning foregik den 27. oktober. 30 medlemmer deltog i frokosten og det blev en dejlig afslutning på sejlsæsonen.

Juleklip med tolv deltagere blev holdt den 16. december. Enikö serverede varm, krydret vin.

Øl- og vinsalget er gået meget tilbage. Der er ikke så mange tørstige sjæle til stede i det daglige. Salget er gået ned med ca. 80.000 kroner om året, som svarer til 5-6 kasser øl om ugen. Bestilling af drikkevarer og bankbetalinger foretages af Per Carstens, men nu skal han til Nykøbing, hver gang han skal i banken. Per skal have en stor tak for at udføre det meget tidskrævende arbejde.

Selv om klubbens omsætning er gået ned, har vi dog stadig overskud, men Bådelaugets driftsudgifter er steget med ca. 7.000 kroner på grund af stigning af pris på vand, varme og el, svarende til en prisstigning på 50 kroner pr. medlem pr. år.

Havnen
Den 6. november 2012 blev der afholdt et orienterende møde om renovering af Nysted Havn og om planerne for fremtiden. Der deltog repræsentanter for klubber, foreninger, brugere af lystbådehavnen og embedsmænd fra Guldborgsund Kommune. Som I har kunnet læse i Laugsnyt, havde jeg en del punkter vedr. renoveringen. Nogle af mine punkter er taget til efterretning som f.eks. om belægningen af kajanlægget.
Betonfliser vil blive ændret til chaussésten og fenderplanker på midtermolen bliver beklædt med en diagonal bræddebeklædning.
Der er dog intet nyt vedr. mit forslag til udformningen af flydebroens længde og T-stykket samt skørt ved gæstebroen. Siden det første møde, er der afholdt to møder vedr. overtagelse og drift af hele havnen. Repræsentanter for de involverede klubber og foreninger har givet udtryk for, at en overtagelse af havnen skal baseres på, at havnen er renoveret, og at overtagelse kan ske på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Bådelaugets bestyrelse har meddelt kommunen, at lauget ikke er interesseret i at overtage drift og vedligeholdelse af erhvervshavnen og erhvervsarealerne, legeplads og lign.
Bådelauget kan være interesseret i, at overtage drift og vedligeholdelse af bådebroerne ud for klubhuset, slæbestedet, (lauget har en andel i slæbestedet), stejleplads og fiskeskurene.
Bådelauget er ikke interesseret i en overtagelse af hele havneområdet, men vil måske kunne være en part i en selskabskonstruktion omkring Nysted Havn.
Bådelaugets synspunkter er ved seneste møde fremlagt for Guldborgsund Kommunes embedsmænd, som vil viderebringe forslagene til kommunens politiske udvalg.

Jeg henviser i øvrigt til sidste nr. (52) af Laugsnyt og til referat af bestyrelsesmøderne den 14. december 2012 og 29. januar 2013 i protokollen.

Som afslutning siger jeg tak for godt samarbejde med bestyrelsen, medlemmerne og til min private sekretær.

Jeg ønsker ikke at fortsætte og stiller ikke op til genvalg.