Nysted Havn står over for en større renovering i det kommende år.
Det gælder bl.a. broer, mole og sejlrende skal uddybes inden den nye sejlersæson.

Rapport om havnen i Nysted

Af Ole Wiberg
Den 1. december 2012

Notat fra mødet:

Tirsdag den 6. november kl. 18.30 blev der afholdt et orienterende møde om renoveringer af lystbådehavnen og om fremtiden efter istandsættelsen.

På mødet deltog repræsentanter fra klubber, foreninger og brugere af lystbådehavnen i Nysted samt fra Guldborgsund kommune: Formand for teknik og miljø- Arne Graae Jensen, direktør Bruno Andersen, chef for vej, projekt, ejendomme Christian Refstrup, havnefoged Henrik Andersen samt driftsplanlægger Jørgen Hilleke.

Følgende punkter blev fremlagt og diskuteret:
1. Forslag om overtagelse af Nysted havn. Udkast til betingelser vil blive fremsendt til brugere af Nysted havn: Roklubben, Sejlklubben og Bådelauget. Overtagelsen er baseret på at havnen er istandsat og renoveret, at alle broer og kajanlæg er nye eller renoverede og istandsatte, samt at der er etableret vand og el-stik samt belysning på hele havnen.

Renovering af havnen opstartes januar 2013
2. Som erstatning for den eksisterende bro ved Bådelauget, udlægges en ny flydebro, udført i beton med indvendige styrepæle og fortøjningspæle i stål, beklædt med fiberrør. Broen udføres med trædæk og der etableres standere for el, vand og belysning. Der udføres nyt kajanlæg på den sydlige del af midtermolen. Kajen bygges med spunsvæg med hammer i hårdt træ og med 2 fenderplanker. Belægningen langs kajen udføres som flisebelægning. El, vand og belysning udføres med standere som på flydebroen.

3. Uddybning opstartes hurtigst muligt, således at uddybningen kan være afsluttet inden bådene sættes i vandet i foråret 2013. Uddybning sker ved broerne ved sejlklubben, samt i sejlrenden.

Der vil ikke ske nogen uddybning ved bassinerne omkring den nye flydebro og ved det nye kajanlæg samt ved slæbestedet og båderampen.

Ole Wiberg, Bådelauget havde følgende kommentar til renoveringen og istandsættelsen:

Vedr. kajanlægget:
Belægningen på midtermolen og ved kajanlægget er i dag overvejende udført med brosten og chaussèsten. Denne belægning er skridsikker og er at foretrække langs et kajanlæg. Betonfliser bliver overgroet af alger ved havneanlæg og kan derfor ikke anbefales. Brosten og chasséstenbelægning anbefales i den nye lokalplan for Nysted by og det ville være naturligt også at foreslå det for havneområdet. Det foreslås at der etableres et tracè med betonfliser, 2-3 meter fra kajen, for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Vedr. flydebroen:
De yderste bådepladser for større både, udenfor flydebroens T-stykke er udsatte for syd og syd- vestlige vinde, og kommer ikke i læ af flydebroen. Derfor foreslås det, at rykke T-stykket ud til sejlrenden og forlænge broen med ca. 15 meter, således at de udsatte bådepladser kommer i læ af flydebroens T-stykke. Ligeledes bør der etableres et skørt på den eksisterende nye gæstebro samt et skørt mellem broen og den yderste fortøjningspæl ved indsejlingen til bassinet. Dette arbejde kunne udføres ved at spare trædækket på flydebroen.

Vedr. renovering af slæbestedet og båderampen samt uddybning hertil:

Bådelauget ser frem til at det indgår i næste etape af havnens renovering.