Referat fra Nysted Bådelaugs generalforsamling

24. februar 2012

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Leo Thorsen som dirigent. Leo Thorsen blev enstemmigt valgt.

1. Valg af stemmetællere
Her valgtes Svend Jensen & John Slot Pedersen.

2. Formandens beretning
Beretningen indledtes med at mindes bådelaugets stifter Willy Jørgensen med et minuts stilhed.
Årets begivenheder blev omtalt. På sidste års generalforsamling blev det aftalt, at klubhuset skulle males indvendigt og at lofterne skulle lyddæmpes, og disse ting er blevet foretaget.
Der blev ligeledes talt om at få lavet en effektiv udsugning i lokalerne. Der blev foretaget en del tekniske forespørgsler og prisundersøgelser. Skulle vi have et effektivt anlæg ville prisen blive ca. 200.000.-. Derfor bliver sagen henlagt indtil videre. En ikke uvæsentlig årsag til at se tiden an, er at der efterhånden kun er ganske få rygere tilbage, så behovet for udsugning vil stille og roligt blive mindre. Hvis der derimod indføres en fornuftig rygepolitik som kunne gå ud på at man ryger som sædvanligt i dagligdagen, men ved større forsamlinger, som i dag, indfører rygestop kunne det nok klares på denne måde ?

I løbet af det sidste års tid er der som bekendt 2 medlemmer der er afgået ved døden på grund af hjertestop. Det er grunden for at der er blevet sat et hjertestarterkursus i værk. Hjerte starter kursus over 2 aftener starter 13. marts slutter 20 marts 1-2-hold. Indkøb af hjertestarter til brug i foreningen er et kommende tiltag?

Et andet nyt tiltag vil være indkøb af en båd der skal ombygges til en smakkebåd. Formålet er få lidt flere aktive medlemmer og samle personer med interesse for smakkeriggede joller og at skabe aktiviteter omkring jollen, herunder vedligholdelse og kurser. Jollen vil være i Bådelaugets varetægt og har hjemsted i Nysted havn. For et par år siden blev dette foreslået på en generalforsamling, hvor bestyrelsen sagde ja til at arbejde videre med tanken om indkøb af en båd til formålet. Afdøde Willys Jørgensen startede sidste år op og ville bygge sin båd om til en SMAKKEBÅD, men nåede ikke at få gjort den færdig. Sejl med videre blev indkøbt, men stoppede så ganske brat. Denne jolle er Nysted bådelaug nu blevet tilbudt til en rimelig pris på kr. 30.000 inkl. sejl. Ideen er at sælge båden i anparter til interesserede, gamle som nye medlemmmer. Sælges en anpartshaver skal anparten sælges tilbage til foreningen til samme pris. Anpartshavere skal forpligte sig til deltage i vedligeholdelse og kursus. Regelsæt for andre medlemmer og andre skal udarbejdes.

Formanden takkede generalforsamlingen for den tillid der er vist bestyrelsen i løbet af året .

Som afslutning gjorde formanden opmærksom på, at der ved næste generalforsamling skulle vælges en ny formand, da han ønskede at træde tilbage fra denne post.

Ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab
Lise Foss gennemgik regnskabet .

Kaj Kronborg havde en enkelt bemærkning til at bestyrelsen skulle kigge på en bedre forrentning af vores bankindestående. Bestyrelsen har noteret sig dette.

Regnskabet herefter godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen forslag

5. Valg til bestyrelsen
Jette Rosenfold var på valg som bestyrelsesmedlem for aktive og ønskede ikke at fortsætte. Tommy Frederiksen blev forslået og enstemmigt valgt. Per Carstens var på valg som bestyrelsesmedlem for aktive og blev genvalgt .

Valg af bestyrelsesmedlem for passive:
Ib Thøfner ønskede ikke genopstilling.

Da ingen passive ønskede at træde ind i bestyrelsen blev det i stedet for en aktiv der påtog sig at være talerør for passive medlemmer, Joanna Marcussen.

Valg af suppleant for passive:
Niels Hansen ønskede ikke genopstilling.

Da ingen passive ønskede at træde ind i bestyrelsen blev det i stedet for en aktiv, Kaj Kronborg der påtog sig denne opgave

Valg af revisor:
Lars Bille Hansen blev genvalgt for en periode på 2 år.

Fastsættelse af kontingent for 2013:
Ingen forhøjelse af kontingenter

Eventuelt:
Kaj Kronborg nævnte at han var af den mening, at bådelaugets vedtægter skulle gennemses?

Generalforsamlingen forløb stille og roligt.

Deltagere:
27 aktive medlemmer, 10 passive medlemmer.

Generalforsamlingen blev som før afsluttet med et stykke brød.