Referat fra Nysted Bådelaugs generalforsamling

Den 21. februar 2013.

1. Valg af dirigent.
Henning Madsen blev fra bestyrelsens side foreslået. Der var fra generalforsamlingens side ingen andre forslag så Henning Madsen blev valgt.

2. Valg af stemmetæller.
Alex Jensen. Richard Jensen. Niels Hansen blev forslået og valgt.

3. Formandens beretning.
Formanden afholdte sin beretning fra året der var gået.
Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen til beretningen så den blev godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab.
Kasserer Lise Foss Hansen gennemgik de enkelte punkter i årets regnskab. Regnskabet viste blandt andet, at omsætningen i Lauget er faldet en stor del, og at driften til stadighed bliver større.
Der var enkelte små spørgsmål til regnskabet fra generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var indkommet to forslag.

Første forslag kom fra Kai Kronborg og omhandlede laugets vedtægter.
Kai Kronborg forslog, at der blev nedsat et udvalg til gennemgang af de nuværende vedtægter med henblik på diverse ændringer. Udvalget bestemmes af bestyrelsen og kan bestå af både bestyrelses medlemmer og menige medlemmer.
Forslaget blev vedtaget.

Næste forslag kom fra Ole Wiberg og omhandlede optagelse af aktive medlemmer.
O.W. forslog at medlemmer af det nystiftet smakkelaug skulle kunne optages som aktive medlemmer. Efter drøftelse af forslaget i generalforsamlingen, valgte Ole Wiberg at trække forslaget tilbage.

6. Valg af formand, bestyrelsesmedlem og revisor.
Fungerende formand Ole Wiberg havde valgt ikke at genopstille. Fra bestyrelsens side blev forslået Preben Jensen. ( Kettinge ). Da der ingen andre modkandidater var, valgtes Preben Jensen som ny formand. Da Ole Wiberg var overgået som formand og valgte og trække sig, blev som nyt bestyrelsesmedlem for de aktive valgt Joanna Marcussen. Som suppeleant for aktive blev Ole Wiberg valgt.

Som nyt passivt medlem til bestyrelsen valgtes Svend Christiansen, som hermed afløser Joanna Marcussen. Som ny suppeleant for de passive valgtes Torben Hansen, Kettinge.

Bådelaugets nye bestyrelse:

Formand: Preben Jensen.

Næstformand: Tommy Frederiksen.

Bestyrelsesmedlem for aktive: Per Carstens og Joanna Markussen, sekretær.

Suppleant Ole Wiberg.

Bestyrelsesmedlem for passive:
Svend Christiansen.
Suppeleant Torben Hansen.

Som kasserer uden for bestyrelsen blev Lars Bille Hansen valgt i stedet for Lise Foss Hansen.

Revisorer:
Per Jacobsen og Lise Foss Hansen.