Dagsorden for Nysted Smakkelaugs
ordinære generalforsamling
tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19.00

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Oldermandens beretning

 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2018
  v/ Margot Hansen

 5. Fastsættelse af kontingent, jfr. § 14.1

 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 10 stk. 2, 3 og 4
  Viceoldermand Benny Svendsen (Villig til genvalg)
  Pumpemester Svend Jensen (Villig til genvalg)
  Sekretær?
  Ceremonimester Sven Erik Hauberg (Villig til genvalg)
  Riggersuppleant Hanne Hauberg (Villig til genvalg)

 7. Valg af to interne billagskontrollanter samt en suppleant
  Vælges for et år.
  Annelise Jensen, Jette Rosenfold og ?

 8. Maritimt værksted

 9. Indkomne forslag
  Skal være oldermanden i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

 10. Eventuelt
  Hajkutter Regatta deltagelse og sejlerdage i disse dage.
  (Evt. sejlads med/af Sejlklubben). Hvad siger vores vedtægter.