Formandens beretning ved Nysted Bådelaugs ordinære generalforsamling 2016

Af Preben Jensen
Formand for Nysted Bådelaug

Vi har i år måttet sige farvel til 5 medlemmer: Jan Marcussen, Ib Thøfner, Ole Gehr, Kurt-Eigild Jensen og Hans Rasmussen. Lad os sammen mindes Dem ved et minuts stilhed. Æret være Deres minde.

I løbet af året lykkedes det ”Slæbestedsudvalget” at komme i mål med overtagelsen og renoveringen af slæbestedet. Der var nogle problemer undervejs, men da der blev skiftet nogle hjul i starten af oktober måned fungerede vognen igen perfekt, så flere både kunne spules inden bådoptagningen.
Endnu engang tak til udvalget for deres indsats. Tilbage ligger kun en bunke sten/ral (markeret med en pæl, som TJ har lovet bliver glattet ud).

På denne Generalforsamling er der indgivet et skriftligt forslag om et ”Værkstedsudvalg”, som skal komme med forslag til brug af værkstedet når vi overtager det til december 2017. (Se pkt. 5.)

Barkekedlen har igen været taget i brug til barkning af sejl i forbindelse med ”Hajkutter Regattaen”. Igen lykkedes det for det ”Maritime Udvalg” at skaffe frivillige nok fra Bådelauget, til at stå for barkningen, selv om det jo er et arbejde, der står på i over et døgn.

I forbindelse med festlighederne på havnepladsen, kunne man igen opleve Smakkelauget`s arbejde, samt lære lidt om splejsning og knob. Igen i år en stor tak til alle medlemmer, som var med til at vise ”Bådelaugets flag” for omverdenen. 

Et andet sted, hvor vi ikke kan undvære medlemmernes opbakning er, når vi afholder ”arbejdslørdag”. Den 28. marts arbejdede 20 medlemmer med at rengøre og vedligeholde vores Klubhus, både udvendigt og indvendigt,  men der er sagtens plads til flere. Resultatet af det frivillige arbejde er til gavn for alle medlemmer, og andre der færdes i og omkring klubben. Endnu engang tak til alle der hjalp, et arbejde vi ellers skulle have betalt os fra.

Der er i løbet af året blevet afholdt 7 bestyrelsesmøder.
Faste punkter: Godkendelse af referat. Siden sidst. Nye Medlemmer. Evt. klager. Forslag til/fra bestyrelsesmedlemmer. Kommende arrangementer. Eventuelt.Her følger en kort gennemgang af ”de vigtigste beslutninger”.

07-04-2015: Faste punkter gennemgået. Konstituering, Pris for brug af slæbested fastsat. Montør til ølautomaten indkaldes pga. lunkne øl.

12-05-2015: Faste punkter gennemgået. Slutregning på slæbested 123.337,50 blev godkendt. Forsikringsmæssigt blev det vedtaget , at det kun er bestyrelsen og havnefogeden,der må køre med spillet. Kommende arrangementer blev fastsat. 

07-07-2015: Faste punkter gennemgået. Bestyrelsen besluttede, at formanden skulle sende en ekstra regning til en lejer pga. manglende oprydning. Ekstra regning på 9000 kr. vedr. slæbestedet blev godkendt.  

20-10-2015: Faste punkter gennemgået. Morgenholdet skulle have en påtale for ikke at tømme og fylde opvaskemaskinen. Penge til indkøb af ny kontorstol blev bevilliget. Kommende arrangementer blev fastlagt.

24-11-2015: Faste punkter gennemgået.  Forslag om at fastmontere projektor i loftet (skulle undersøges). Igen problemer med ølautomaten.

19-01-2016: Faste punkter gennemgået. Det blev vedtaget at der skulle laves et gelænder ved bagdøren, da flere var kommet til skade ved fald. Bestyrelsen vedtog at ølpriserne skulle fortsætte uændret, men efter indstilling fra kassereren at hæve kontingenten med 50 kr.

16-02-2015: Faste punkter gennemgået. Klage over rengøring af toiletter blev debateret og forskellige tiltag besluttet. Forslag om et ”Værkstedsudvalg” blev gennemgået (se pkt.5). Problemerne med ølautomaten skulle være løst nu. Formandens foreslåede dagsorden til Generalforsamlingen blev godkendt.

Stor tak til hele bestyrelsen for et godt og sobert arbejde gennem hele året.

Årets aktiviteter:
11-04-2015: Bådudsætning og Standerhejsning: Efter Arne havde klaret søsætningen, som forløb uden nævneværdige problemer, var der frokost i Bådelauget. Lidt over 30 nød menuen, som sædvanligt bestod af sild, skipperlabskovs og ost.

16-05-2015: Hornfiskekonkurrencen forløb helt fint, dog blev de fleste fanget inde i Noret. Rene Pedersen vandt igen med 15stk. Bådførerpræmien gik til Richard Jensen.

24-05-2015: Pinsemorgen: Kaffe og brød for de morgenfriske, rygterne siger, der var en god stemning blandt de 20 deltagere, og en morgen som bør bibeholdes.

15-08-2015: Sommerfest: Helstegt pattegris med tilbehør, i år leveret af Yvonne Larsen, desværre lykkedes det ikke at skaffe en musiker, men de 50 deltagere gjorde alligevel denne dag til en god og festlig oplevelse.

26-10-2015: Bådoptagning og Standerstrygning: Igen klarede Arne optagningen uden problemer. Herefter var der sædvanen tro sild, skipperlabskovs og ost.

05-12-2015: Julegløgg og julehygge: Forløb fint med 25 deltagere deriblandt 3-4 børn som klippede og klistrede.

31-12-2015: Nytårsaften med 35 tilmeldte. En god og hyggelig fest, som bestemt bør gentages. Maden, som var veltillavet og god blev leveret af Yvonne.

23-01-2016: Nytårsfrokost: Endnu en succes. Over 50 deltagere, god stemning og en ”lækker frokost”. Som blev leveret af Yvonne. Stor tak til Vores Festudvalg : Joanna og Sonja (plus Peter og John), som har ydet en fantastisk indsats gennem året. Også tak til Jette, som aldrig er bange for at træde til, når det kniber.

Alle ovennævnte arrangementer kan man følge med i på Vores flotte hjemmeside. Eller ved at læse Laugsnyt.

Stor tak til IT-OG BLADUDVALGET: Richard Jensen, Alex Jensen og John Slot.

Som afslutning på min beretning (som jeg igen har forsøgt at lave nogenlunde kronologisk), vil jeg vende tilbage til Bådelaugets vinteraktiviteter.

Rusesyning, splejsning, modelskibe og arbejde med smakker på værkstedet. Disse aktiviteter fortsatte i nogle uger efter sidste Generalforsamling (ofte over 14 kursister).
Vinteraktiviteterne er stadig i gang i indeværende sæson, men der er sagtens plads til flere.
På denne måde omfavner disse  klubaftener (der foregår 10 onsdage næsten i rap) hele denne beretning. Det er blandt andet på denne måde, vi er med til at bevare det maritime islæt i Nysted Bådelaug.
Stor tak til klubbens undervisere, Alex og Svend. Også stor tak til Joanna og Per for god opvartning.

Til sidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub, og ikke hvad kan klubben gøre for mig.

Preben Jensen