Referat fra den ordinære generalforsamling

Af Alex Jensen

Formanden bød velkommen til de 35 medlemmer som var mødt op til dette års generalforsamling. Der blev holdt 1 minuts stilhed for at mindes de medlemmer som gik bort i 2015. Jan Marcussen, Ib Thøfner, Kurt Ejgild Jensen, Ole Gehr og Hans Rasmussen. Æret være deres minde!

Valg af dirigent
Henning Madsen blev valgt som dirigent, og kunne oplyse, at generalforsamlingen var lovlig varslet efter gældende vedtægter.

Valg af stemmetællere
Der blev valgt tre stemmetællere, Richard Jensen, Arne Andersen og Jette Rosenfold.

Formandens Beretning
Formanden gav en fyldestgørende beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling.

Vores nye slæbested med sporanlæg og ophalervogn samt nyt spilhus blev omtalt. Formanden takkede de medlemmer af slæbestedsudvalget, som havde gjort arbejdet og håndteringen af projektet.

Det Kulturelle Maritime Udvalg fik tak for deres arbejde gennem året, bl.a. med istandsættelse af barkkedlen og barkningen af sejlene under Hajkutter Festivalen og til de medlemmer der mødte op for at hjælpe med barkningen.

Der var også en tak til de, som viste Bådelaugets flag udadtil. Ved smakkejollesejllads, og splejsning af tovværk under den årlige Hajkutter Festival.

Årets vigtigste beslutninger af bestyrelsen blev nævnt. It og bladudvalget høstede stor ros for veludført arbejde med bladet. Sidste års aktiviteter blev nævnt.

Aflæggelse af regnskab
Kasserer Lars Bille Hansen fremlagde regnskab, som blev godkendt af generalforsamlingen. Der var bemærkning om at udgiften på kr. 144.000,- for renovering af slæbestedet ikke figurerede som en forøgelse af Bådelaugets egenkapital. Ved afstemning at godkende man denne procedure for bogføring.

Indkomne forslag
Et forslag var rettidigt modtaget til behandling af generalforsamlingen om at nedsætte et udvalg for at finde en god løsning og anvendelse af det tilstødende værksted, som er udlejet til Guldborgsund Kommune for en periode på 10 år. Lejemålet ophører i december 2017. I det nye udvalg som blev døbt "Værkstedsudvalget", blev 7 medlemmer valgt ind, for at varetage opgaven: Ole Wiberg, Preben Jensen, Alex Jensen, Kai Kronborg, Sven Erik Hauberg, Per Carstens og Jesper Brylle.

Et forslag var indleveret for sent, og kunne derfor ikke behandles, men henlægges til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

Valg af bestyrelse
På valg til bestyrelsen modtog Tommy Frederiksen, Alex Jensen og Svend Christiansen genvalg, Ole Wiberg modtog genvalg som suppleant for bestyrelsen og Torben Hansen som suppleant for passive medlemmer.

Lars Hansen modtog genvalg som kasserer og Per Jacobsen, Lise Hansen som revisorer, Svend Jensen modtog genvalg som revisorsuppleant. Bestyrelses sammensætning er herefter: Preben Jensen, Tommy Frederiksen, Joanna Marcussen, Svend Christiansen og Alex Jensen.

Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen godkendte en stigning af kontingentet, som var blevet annonceret sidste år, med 50,- kr. Fra 2017 koster et aktivt medlemsskab 400,- kr. og for passive medlemmer 350,- kr. årligt.