nysted havns udvikling nysted b├ądelaug

Fotoet er fra ca. 1910, og viser den aktivitet af smakkejoller der var i havnen. De var alle brugsjoller, enten brugt af lodser, fiskere eller til transport.

Skal vi have en aktiv havn

Af Ole Wiberg
 
Et besøg på Nysted Havn, skulle gerne være en oplevelse, uanset om man kommer der som turist eller som borger fra byen. Stejlepladsen, hvor garn og ruser hænger til tørre, er et meget fotograferet sted, ligesom den restaurerede barkkedel samt de renoverede Duc d`Alber i havnebassinet er det. Fortællingerne om deres brug i fortiden giver de besøgende et indblik i havnens tidligere liv og historie.
Havnen anløbes af mange sejlskibe over hele året, men især i forbindelse med Hajkutterfestivalen, hvor der bliver barket sejl i barkovnen. Bådebyggerens værksted og sejladser med smakkejoller, er også en del af stedets maritime historie. I Bådelauget hænger der et ældre foto som viser nogle af havnens aktiviteter for ca. 100 år siden. Der ligger omkring 20 smakkejoller for svaj. Alle joller var dengang brugsjoller. De blev anvendt til fiskeri, transport og også til at losse andre og især større skibe ind til Nysted Havn.
Interessen for bevarelsen af smakkejoller i Nysted Havns område, opstod i 2010-11 blandt Bådelaugets medlemmer. I 2012 blev Nysted Smakkelaug stiftet som en selvstændig forening med egne vedtægter og regnskab. I dag ejer Smakkelauget 5 joller. Heraf blev 3 restaurerede gennem de seneste 4 år, og er blevet gjort sejlklare. I dag er de nogle af de medvirkende elementer til fortællingen om havnens maritime kulturhistorie og miljø.
For at kunne vedligeholde, bevare, restaurere og eventuelt nybygge smakkejoller, har lauget ansøgt Guldborgsund Kommune i 2014 om tilladelse til at opføre et maritimt værksted ved slæbestedet på havnen. Det er vigtigt at jollerne kan optages og klargøres tæt på værkstedet. Værkstedet skal være et arbejdende museum, der ved sit virke skal fortælle om og vise hvorledes bådebyggehåndværket udførtes, og dermed følge den tradition af både- og skibsbyggere, som altid har været en del af livet på Nysted Havn.
I 2016 meddelte Kommunen, at sagen var sendt til nabohøring og til høring i Strandvejens Grundejerforening. Disse har indgivet en protest imod byggeriet. Protesten begrundedes dels med, at der ikke i lokalplanen var afsat et byggefelt, der hvor værkstedet skulle placeres, og dels med at byggeriet i nogle tilfælde ville hindre den frie udsigt til Nysted Nor og til Ålholm Slot for såvel nogle af Strandvejens beboere, som for nogle af havnens brugere.
Ansøgningen har også givet anledning til, at der i flere læserbreve i den lokale dagspresse blev påstået, at flere af forslagsstillerne er korrupte og løgnagtige. Formænd og bestyrelser af foreninger som er brugere af havnen, og som har støttet opførelsen af værkstedet, kan ikke repræsentere alle medlemmernes mening, da mange er medlemmer af flere foreninger, mener nogle af Strandvejens beboere. Der er blevet indsamlet 150 underskrifter imod projektets realisering. Herimod blev projektet støttet af et antal foreninger som repræsenterer ca. 600 medlemmer.
Guldborgsund Kommune vil indkalde til et borgemøde, hvor projektet og havnens fremtid skal diskuteres, og hvor de implicerede parter og byens øvrige borgere og erhvervsliv kan give udtryk for deres holdninger.
Jeg håber vi får en god og en nobel debat om emnet. Jeg håber også, at havnens maritime og kulturelle miljø fortsat kan trives, og at der kan udarbejdes en ny lokalplan som tilgodeser fremtiden og giver flere muligheder for positive tiltag på havnen.
Nysted Smakkelaug takker de foreninger, formænd og bestyrelser som har støttet opførelsen af det maritime værksted, og for den støtte, som vi også har fået gennem læserbreve i dagspressen.