Referat fra ordinær generalforsamling 28. februar 2020

Formand Tommy Frederiksen bød velkommen til de 19 aktive og 12 passive medlemmer som var mødt frem og der blev indledt med 1 minuts stilhed for at mindes dem som gik bort siden sidste generalforsamling.

  1. Henning Madsen blev valgt til ordstyrer og skulle lede slagets gang, et job som han har klaret. mange gange før.

  1. Der blev valgt 3 stemmetællere, Richard Jensen, Trine Barnkop Elnif-Bay og Jette Rosenfold.

  1. Tommy Frederiksen aflagde formandens beretning og kom godt rundt i alle hjørner. Stormfloden i 2019 kostede DKK.181.323,57 i skader til Stormflodsrådet, Bådelaugets selvrisiko beløb sig til DKK.25.385,29. En del af Bådelaugets aktive medlemmer udførte slut rengøringen og maling af opholdsrummet med betaling fra Stormflodsrådet på DKK.24.640,- så alt i alt tjente Bådelauget DKK.714,- i slutregnskab.

Ved sidste generalforsamling i 2019 blev der nedsat en gruppe på 5 medlemmer som døbtes Stormflodsudvalget. De skulle sætte sig sammen for at finde den bedste løsning på vores problem med forhøjet vandstand, et job som de har udført til UG.

Rengøringsdagen den. 23. marts forløb godt og med de fremmødte 14 medlemmer blev alle de planlagte punkter nået, efterfølgende blev der serveret frokost.

Standerhejsningen den. 6. april var også dagen hvor 14 joller blev søsat efter vinteren, efterfølgende blev der serveret lækker frokost af festudvalget.

Festudvalget arrangerede blåtur den. 17. august for de penge som var indtjent i årets løb på fester og lotteri, turen gik til Møn hvor frokosten blev indtaget på fiskerestauranten på Klintholm Havn, herefter et besøg på det lokale bryggeri inden turen igen gik til Nysted hvor arrangementet blev afsluttet med røde pølser og øl.

Højtvandssikringen var nu afsluttet og generalprøven var gennemført så alle ved hvad de skal foretage sig i tilfælde af der bliver brug for udstyret. Som forventet overholdt det fastsatte budget på DKK.80.000,- Der blev serveret biksemad m/spejlæg til de 26 deltagende medlemmer som var fremmødt til generalprøven, maden var lavet af Brian Thygesen og Sanne.

Det nye samarbejde klubberne imellem ser ud til at fungerer godt og sidst er Stubberup Bådelaug taget med i kredsen. Det nye klubblad Havnenyt som samler de 5 foreninger ser ud til at have haft sin virkning om fælles interesser på havnene. Bladet udkommer 2 gange årligt i 600 eksemplarer og betales af annoncører som bidrager med et pænt lille overskud årligt.

Der er optaget 16 nye medlemmer i årets løb.

Tommy Frederiksen sluttede beretningen med at takke til udvalg og andre medlemmer som havde bidraget med frivilligt arbejde i årets løb.

Efterfølgende var der spørgsmål fra Brian Thygesen om opbevaring og tilgang af nøgle til udstyret for højtvandssikring. Brian spurgte også om registreringsattest for trailer til at transport af udstyr.

Richard Jensen berettede at der var 4 personer med nøgler som havde adgang til udstyret og at traileren var Smakkelaugets bådtrailer. Arne Andersen oplyste om at han normalt kører med bådtraileren for Smakkelauget og havde en kopi af registreringsattesten i sin bil. Benny Svendsen informerede om at der gives varsel om forhøjet vandstand fra DMI 36 timer i forvejen, så der skulle være rigeligt tid til at hente udstyret. 

Formandens beretning var herefter godkendt. 

  1. Anne-Grete Thygesen aflagde det revideret regnskab med noter, og om de poster i regnskabet der var ændret siden sidste år. Regnskabet viste et pænt lille overskud.

Et par enkelte spørgsmål angående udgift til Falck om hjertestarter og ildslukker blev besvaret på behørigt vis og man henlagde beslutningen om køb af ildslukker til bestyrelsen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

  1. På valg til bestyrelsen for aktive medlemmer var Tommy Frederiksen og Alex Jensen på valg, de modtog begge genvalg for 2 år.

Niels Hansen modtog genvalg som suppleant for aktive medlemmer for 1 år.

  1. På valg til passive medlemmer ønskede Svend Aage Christiansen ikke genvalg, Thomas Aagaard blev i stedet valgt for 2 år.

Ny suppleant for passive medlemmer blev Anne-Grete Thygesen som valgtes for 1 år.

  1. Ny bilagskontrollant i stedet for Lise Hansen som ikke kunne genvælges blev Arne Andersen valgt.

Svend Jensen modtog genvalg. Begge valgt for 1 år.

Suppleanter herfor genvalgte generalforsamlingen Per Carstens og Anne Svendsen for 1 år.

  1. Modtaget forslag om ændring af regler om (fiskeri for bådfører) under hornfiskekonkurrence blev behandlet. Generalforsamlingen forkastede forslaget da det er bådførers pligt og ansvar at fører båden sikker og forsvarligt igennem forløbet uden at skulle koncentrere sig om at fiske, men kun sørge for at ulykker undgås så alle kommer godt i havn igen. 

  2. Kontingentet forbliver uændret.

  3. Under eventuelt ytrede Benny Svendsen sig om at det nedsatte højtvandsudvalg på 5 mand skulle ophøre, der var en del diskussion om hvor vidt det skulle bestå eller afskaffes. Generalforsamlingen besluttede at det for tryghedens skyld skulle fortsætte som et hvilende udvalg.

Trine Elnif-Bay roste vores klubaftner, som har været en god oplevelse for hende og andre medlemmer som har støttet aktiviteten i vinterens løb.

Tommy Frederiksen håbede på fremadrettet at der ville komme en pæn tilgang af nye medlemmer.

Ordstyrer Henning Madsen som havde holdt god ro og orden under generalforsamlingen, sluttede generalforsamlingen af med et trefoldigt leve for Nysted Bådelaug.

Herefter blev der serveret smørrebrød med øl eller vand.

Generalforsamlingen den. 28. februar 2020

 

Henning Madsen

Ordstyrer