REFERAT AF NYSTED BÅDELAUGS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 27. FEBRUAR 2015

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Aflæggelse af regnskab

 5. Indkomne forslag

 6. Forslag fra Slæbestedsudvalget

 7. Valg af bestyrelse

 8. Udvidelse af eksisterende udvalg

 9. Fastsættelse af kontingent

 10. Eventuelt

Formanden bød velkommen til 31 fremmødte medlemmer, hvoraf 18 medlemmer var aktive og havde stemmeret. Der var foruden 1 fuldmagt fra Richard Jensen, som var ude og rejse / i alt 19 aktive stemmer.

Valg af dirigen
Henning Madsen blev valgt til generalforsamlingens dirigent. En post som Henning klarede til ug. Henning takkede for valget og oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægterne pr. 12-01-2015.

Valg af stemmetællere
Hennings første opgave var at vælge 3 stemmetællere Arne Andersen, Enikö Wiberg og Per Carstens blev valgt.

Formandens beretning
Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Der blev holdt 1 min stilhed for at mindes Preben.

På sidste generalforsamling blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, som skulle arbejde på en overtagelse og renovering af slæbestedet. En sag som gik i hårdknude for efterhånden flere år siden. Udvalget kom til at bestå af Preben Jensen, Ole Wiberg, Thomas Aagaard, Alex Jensen, Joanna Marcussen, Finn Pyndt og Ole Persson. Udvalgets forslag vil blive fremlagt som pkt. 6. i aften ved denne generalforsamling. Hermed en stor tak til de øvrige medlemmer af udvalget, for et godt samarbejde med et fornuftigt resultat, som vi håber alle vil være enige i.

Barkekedlen har igen været taget i brug til barkning af sejl i forbindelse med ”Hajkutter Regattaen”. Trods visse bekymringer i det ”Maritime Udvalg”, lykkedes det igen, at skaffe frivillige nok fra Bådelauget, til at stå for barkningen, selv om det er et arbejde, der står på i over et døgn. I forbindelse med festlighederne på havnepladsen, kunne man også se, hvor langt Smakkelauget var kommet med den næste smakke, samt lære lidt om splejsning og knob. Igen i år en stor tak til alle medlemmer, som var med til at vise ”Bådelaugets flag” for omverdenen.  Et andet sted, hvor vi ikke kan undvære medlemmernes opbakning er, når vi afholder ”arbejdslørdag”. Den 6. september arbejdede 24 medlemmer (det største antal jeg kan mindes) med at rengøre og vedligeholde vores Klubhus, både udvendigt og indvendigt (de arbejdssomme medlemmer nåede næsten igennem den arbejdsliste som Wiberg havde lavet), men der er sagtens plads til flere. Resultatet af det frivillige arbejde er til gavn for alle medlemmer, og andre der færdes i og omkring klubben. Endnu engang tak til alle der hjalp, et arbejde vi ellers skulle have betalt os fra.

Der er i løbet af året blevet afholdt 8 bestyrelsesmøder.

Faste punkter:

 1. Godkendelse af referat.

 2. Siden sidst.

 3. Nye Medlemmer.

 4. Evt. klager.

 5. Forslag til/fra bestyrelsesmedlemmer.

 6. Kommende arrangementer.

 7. Eventuelt.

Her følger en kort gennemgang af ”de vigtigste beslutninger”:

01-04-2014: Faste punkter gennemgået. Konstituering, slæbestedsudvalg konfirmeret. Køb af ny kaffemaskine og standere blev besluttet.

05-05-2014: Faste punkter gennemgået. Ekstra rengøring kan aftales. Indkøb af Ipod. Klager fra medlemmer over udlån af lokalet blev behandlet, bestyrelsen vedtog at det fortsat skulle være muligt for medlemmer at leje dette. Kommende arrangementer blev fastsat. 

12-08-2014: Faste punkter gennemgået. Igen debat om udlån af lokalet. Prisen blev hævet (idet folk søgte medlemskab kun for at låne lokalet), hele bestyrelsen kan modtage ansøgninger, men udlejningen skal koordineres med Joanna. Pris på øl og vand (som ikke længere må medbringes) aftales fremover med ”øl manden”, vin må fortsat medbringes.   

23-09-2014: Faste punkter gennemgået. Forslag om to arbejdslørdage i løbet af året blev vedtaget (næste gang 28-03 2015). Kommende arrangementer blev fastlagt (kan ses i Laugsnyt). Klubbens Ipod som rummede musik til 48 timers dans blev demonstreret.

02-12-2014: Faste punkter gennemgået. Forslag om trøjer med logo var der enighed om, det var værd at arbejde videre på. Klager fra ”øl manden” over mislyde fra automaten, det blev vedtaget at indhente et skriftligt tilbud på en serviceaftale fra leverandøren.

20-01-2015: Faste punkter gennemgået. Det blev vedtaget at indgå en 3 årig serviceaftale på øl automaten, eventuel forlængelse tages op om 3 år. Vedrørende slæbestedet blev det oplyst, at tilbuddene på renovering skulle åbnes 23-02-2015 kl.12.00. Formandens foreslåede dagsorden til generalforsamlingen blev godkendt, og forslag til nyvalg blev drøftet og fremlægges på denne generalforsamling.

17-02-2015: Faste punkter gennemgået. Serviceaftalen på øl automaten er indgået. Pga. indbrud i ”sejlklubben”, var der enighed om at begrænse indholdet i Laugets pengekasse. Udvidelse af eksisterende udvalg (festudvalget og det maritime udvalg) blev foreslået og tages op ved denne generalforsamling. Efter gentagne klager over et medlem besluttede bestyrelsen enstemmigt at give vedkommende karantæne, hvis medlemmet ikke ændrede adfærd efter endnu en advarsel fra ”formanden”.

24-02-2015: Kun et punkt på dagsordenen. Indkomne tilbud på renovering af ”Slæbestedet” blev gennemgået, hvorefter bestyrelsen i enighed besluttede at anbefale tilbud fra Troels Jørgensen A/S.

Fremlægges ved denne generalforsamling af OW som punkt 6.

Stor tak til hele bestyrelsen for et godt og sobert arbejde gennem hele året.

Årets aktiviteter:

08-03-2014: Forårsfest: Der var 32 medlemmer, som deltog i denne fest med medbragt madkurv. Igen en god og uforglemmelig fest med stor deltagelse og en god erstatning for pakkefesten, som havde kørt sig selv i sænk.

26-04-2014: Bådudsætning og standerhejsning: Efter Arne havde klaret søsætningen, som gik hurtigere end normalt, var der frokost i Bådelauget. Lidt over 30 nød menuen, som sædvanligt bestod af sild, skipperlabskovs og ost.

14-06-2014: Bådelaugets gren SMAKKELAUGET søsatte den anden jolle ”Hanne”, Hanne Hauberg var ”Gudmoder”. Efterfølgende kunne man nyde kransekage (bagt af Hanne) og det hele blev skyllet ned med øl, vand og rom.

10-05-2014: Hornfiskekonkurrence: 6 både og 15 fiskere fangede tilsammen 41 hornfisk. Vinder Rene Petersen med 8 stk., 2'er Thomas ”frisør” med 6 stk. og en delt 3`die plads til Alex Jensen og Anker Rasmussen (som også fangede dagens største). Bådførerpræmien gik til Richard Jensen.

08-06-2014: Pinsemorgen: Kaffe og brød for de morgenfriske, rygterne siger, der var en god stemning blandt deltagerne og en morgen som bør bibeholdes.

23-08-2014: Sommerfest: Helstegt pattegris med tilbehør (leveret af Gert Severinsen og Yvonne Larsen), dans og levende musik og omkring 50 deltagere gjorde denne dag til en god og festlig oplevelse.

06-09-2014: Arbejdslørdag: Flot deltagelse, godt arbejde og god afslutning med en bid brød og en dram til deltagerne.

26-10-2014: Bådoptagning og Standerstrygning: Igen klarede Arne optagningen og det gik over al forventning, selvom bådene måtte tages op over i havnen og derefter transporteres på plads. Herefter var der sædvanen tro sild, skipperlabskovs (tak til Niels) og ost.

07-12-2014: Julegløgg og julehygge: JM gav udtryk for, at man skulle prøve igen, selv om opbakningen havde været for lille. (god hygge, rigtig god gløgg og god stemning).

31-12-2014: Nytårsaften: En god og hyggelig fest, som bestemt bør gentages. Maden, som var leveret af Mona & Niels var veltillavet og god.

24-01-2015: Nytårsfrokost: Endnu en succes. Over 50 deltagere, god stemning og en ”lækker frokost”. Festudvalget har dog senere udtalt, at de ikke var helt tilfredse med den leverede menu. (Tak til Niels som villigt trådte til da det kneb med opvarmningen af maden).

Stor tak til vores festudvalg.  Joanna og Sonja (plus Jan og John), som har ydet en fantastisk indsats gennem året. Også tak til Niels Hansen og Laila, som aldrig er bange for at træde til, når det kniber. Alle ovennævnte arrangementer kan man følge med i på vores flotte hjemmeside. Eller ved at læse Laugsnyt. Stor tak til IT- OG BLADUDVALGET: Richard Jensen, Alex Jensen og John Slot.

Bådelaugets vinteraktiviteter
Rusesyning, splejsning, modelskibe og arbejde med smakker på værkstedet. Disse aktiviteter fortsatte i nogle uger efter sidste generalforsamling (ofte over 14 kursister). Vinteraktiviteterne er stadig i gang i indeværende sæson, men der er sagtens plads til flere.  På denne måde omfavner disse klubaftener (der foregår 10 onsdage næsten i rap) hele denne beretning. Det er blandt andet på denne måde, vi er med til at bevare det maritime islæt i Nysted Bådelaug. Stor tak til klubbens undervisere, Richard, Alex og Svend. Også stor tak til Joanna og Jan for god opvartning.

Til sidst. Spørg altid: Hvad kan jeg gøre for min klub,
og ikke hvad kan klubben gøre for mig.

Formanden afsluttede en yderst fyldestgørende beretning hvor alle kroge blev besøgt, beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Aflæggelse af regnskab og status:
Kasserer Lars Hansen gennemgik regnskabet punkt for punkt. Lars gav udtryk for at revisoren ikke havde ført de rigtige beløb på de rigtige konti, så nogle af konti virkede enten for høje eller for lave i forhold til regnskabsår 2014, men at det i bund og grund så tilfredsstillende ud med vores økonomi. Enkelte punkter var større end ellers f.eks. SEAS-NVE som var betydelig højere end 2014 og begrundede det med at øl automaten brugte en hel del mere strøm end den gamle automat. Kontingentet blev også vendt og Lars oplyst at opkrævning af sidste indbetaling, var der mange medlemmer som skulle rykkes for indbetaling af kontingent. Enkelte spørgsmål faldt angående vores Falck abonnement, og der blev spurgt hvad vi fik for kr. 6.000,- om året, brandslukkere, nødhjælpskasse, leasing af hjertestarter samt service koster oplyste beløb kr. 6.000,- der var også spørgsmål om at vi så kunne købe hjertestarteren og så selv lave service på hjertestarter og brandslukkere, det blev oplyst at det havde været på tale men ved indkøb af hjertestarter beslutte bestyrelsen at lease i stedet for køb. Der var ikke flere spørgsmål til Kasseren og regnskab gik til afstemning ved Generalforsamlingen. Regnskab og Status blev godkendt uden yderlige kommentarer.

Indkomne forslag:
Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne som skulle behandles af Generalforsamlingen.

Forslag fra Slæbestedsudvalget:
Ole Wiberg redegjorde for hvad Slæbested udvalget var nået frem til i forbindelse med overtagelse og renovering af slæbestedet og ophalervogn. Ole kunne oplyse at Guldborgsund kommune havde nu givet accept for at Bådelauget kunne overtage skinneanlægget uden beregning, men at vi manglede endnu den gyldige kontrakt for overtagelsen.

Renovering af slæbested og ophalervogn:
Udvalget til renovering af Slæbested og ophalervogn blev valgt af Generalforsamlingen den. 28. feb. 2014 og har nu afsluttet arbejdet med at finde mulighed for renovering af slæbested med tilhørende ophalervogn, der blev kontaktet fire tilbudsgivere for renoveringen, som alle ville byde på licitationen efter udvalgets beskrivelse og tidsplan på et nyt anlæg. Tilbuddene blev modtaget af udvalget den. 23-02-2015 kl. 12.00 og efterfølgende behandlet til godkendelse på Nysted Bådelaugs bestyrelsesmøde den. 24-02-2015. Tilbuddene lå meget spredt i pris og forbehold. Bestyrelsen anbefaler herved at Troels Jørgensen A/S vinder licitationen for renovering af anlægget.

Tilbud fra Troels Jørgensen A/S indeholder. Fjernelse af eksisterende skinneanlæg, opretning med ral for nyt skinneanlæg, udskiftning af sveller i nødvendigt omfang, montage af nye brugte skinner type. H 140 mm, skinneanlæg forøges med 7 m så totallængde bliver 35 m for at give større vanddybde til bådene. Ophalervogn bliver udført med rustbeskyttelse og nye nylonhjul og rustfrie lejer. Arbejdet påbegyndes i uge 16 og afleveres i uge 18, der er ingen forbehold for tidsplan.

Tilbud på 35 m skinneanlæg H140 ........................................................kr. 66.850,-

Tilbud på ny ophalervogn..................................................................... kr. 29.020,-

Uforudsete udgifter kan beløbe sig til ca.25 % af anlægsudgifterne........ kr. 23.967,- 

Total udgift for renovering af slæbested og ophalervogn...................... kr. 119.837,-
Priserne er eksklusiv moms.

Der var en del spørgsmål angående udgifter for uforudsete udgifter, hvad der ligger til grund for dette beløb og hvad hvis det bliver højere en opgivet. Ole redegjorde for beløbets størrelse ved at oplyse, at det gjorde man ved projekter, hvor man hurtigt kunne have overset emner, som skal ændres eller helt er glemt og at det ikke var sikkert at hele beløbet skulle bruges, idet de 25 % i ekstraomkostninger var nedsat af udvalget og ikke entreprenøren som skal holde sig til det afgivne tilbud og kun bortvige fra tilbud efter aftale med Nysted Bådelaugs bestyrelse. Ved stor forøgelse af uforudsete udgifter over 25 % kan forlængelse af skinneanlægget ændres til det eksisterende 28,7 m sporlængde, hvorved der kan spares kr. 10.000,- af tilbuddet.

Projektet med renovering af slæbestedet gik til afstemning ved de stemmeberettige medlemmer og blev godkendt med 19 stemmer for og 0 stemmer imod.

Valg af bestyrelse:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg

Preben Jensen, Joanna Marcussen, Ole Wiberg, Svend Aage Christiansen og Torben Hansen som alle modtog genvalg.

Lise Foss Hansen modtog genvalg som revisor og Svend Jensen blev valgt som revisor suppleant.

Udvidelse af eksisterende udvalg:
Maritimt udvalg ønskede flere medlemmer til hjælp for udførelse af de opgaver som venter i den kommende tid. Barkekedelen skal igen i år spækkes og kalkes og et nyt projekt med renovering af det gamle sømærke, som står ved indsejlingen til Nysted Nor, skal renoveres og bevares for eftertiden. Det har været på tale at fjerne Sømærket, idet det ikke længere bruges til at navigerer efter. Historisk og kulturelt set, bør det bevares for eftertiden efter ønske af mange Nysteds borgere. Richard Jensen, Thomas Aagaard, Sven Erik Hauberg og Alex Jensen ønskede at hjælpe med bevarelse af Sømærke m.m. Det skal dog bemærkes, at medlemmer af Maritimt udvalg ikke er valgt af generalforsamlingen, men tilmelder sig Maritimt udvalg efter ønske og behov.

Festudvalget:
Festudvalget ønskede og mere medhjælp og hertil meldte Laila Kemph sig til at hjælpe ved fester og arrangementer, festudvalget består nu af Joanna Marcussen, Jan Marcussen, Sonja Slot, John Slot og Laila Kemph.

Eventuelt:
Frede Jensen oplyste at fugleskydningen holder som i de forgangne år den sidste weekend i august, foruden dette holdes der fest på området øst for Bådelauget den sidste uge i juni og ønskede at Bådelauget, Smakkelauget kunne bidrage med aktiviteter i noret, med kapsejllads i Smakkejoller og lignende. Der rettes henvendelse til bestyrelsen i Smakkelauget for behandling ved generalforsamling i Smakkelauget 28. maj 2015.

Der var forespørgsel på om håndtørrer på toilettet kunne fjernes, idet den larmede meget. Dette spørgsmål henlægges til bestyrelsen for behandling ved næste bestyrelsesmøde.

Formand Preben Jensen takkede for en god generalforsamling og tak til Henning Madsen for at holde styr på mødet og i øvrigt tak for ris og ros i det forgangne år.

Herefter overgik man til aftenens sidste punkt, smørrebrød fra den lokale slagter og juleøl, som der var indkøbt et lager af ved juletid, og skulle drikkes inden udløbsdato i juni.

Bestyrelsen
Nysted Bådelaug

Dirigent
Henning Madsen