Referat fra den årlige generalforsamlingen i Nysted Bådelaug den 26. februar 2014

Punkt 1. Valg af dirigent:
Fra bestyrelsens side blev foreslået Henning Madsen, ingen modkandidater, så Henning Madsen blev valgt.

Punkt 2. Valg af stemmetællere:
Valgt blev Richard Jensen, Alex Jensen og Jette Rosenfold.

Punkt 3. Formandens beretning:
Formanden startede med at meddele, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i dagspressen. Herefter bad han generalforsamlingen om at rejse sig for at mindes laugets mistede medlemmer i det forgangne år. De tre medlemmer var Bent Albretsen, Frank Bred og Per Madsen. Æret være deres minde. Formanden gik herefter i gang med sin beretning. Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som blev godkendt.

Punkt 4. Aflæggelse af regnskab:
Kasserer Lars Bille Hansen gennemgik regnskabet, som viste et mindre fald i omsætningen. Der har i årets løb også været en del store udgifter til bl.a. ny øl automat og musikanlæg. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.

Punkt 5. Vedtægtsændringer:
Der blev ved sidste års generalforsamling vedtaget at nedsætte et udvalg af medlemmer til at gennemgå laugets vedtægter. Rette dem til så de var tidssvarende og komme med ny udkast til vedtægter. Dette er sket og et revideret forslag er udsendt til samtlige medlemmer til gennemgang. Udvalgsmedlem Kai Kronborg gennemgik de nye vedtægter som herefter blev sat til afstemning. De nye vedtægtsændringer blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 6. Indkomne forslag:
Der var indkommet et forslag rettidigt til generalforsamlingen. Forslaget var for Nysted Smakkelaug, som foreslog at Bådelauget skulle prøve at tale med Guldborgsund Kommune om en evt. overtagelse af slæbestedet. Dette er et punkt der har været arbejdet på i årevis fra laugets side, og en enighed med Kommunen er aldrig kommet i stand. Emnet blev på et bestyrelsesmøde i det forgangne år behandlet, og et mindre udvalg blev nedsat til at arbejde videre med en evt. overtagelse af slæbestedet. Der var på generalforsamlingen enighed om, at udvalget skulle øges med yderligere medlemmer. Udvalget består således af: Formand Preben Jensen, Ole Wiberg, Thomas Aagaard, Alex Jensen, Joanna Marcussen, Finn Pyndt og Ole Persson.
Der vil fra udvalgets side blive arbejdet på en fuld overtagelse af slæbestedet.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen:
På valg var Tommy Frederiksen (genvalgt). Bestyrelsesmedlem for aktive Per Carstens (ønskede ikke genvalg). I hans sted valgtes Alex Jensen. Bestyrelsesmedlem for passive Svend Åge Kristiansen (genvalgt). Suppleant for passive Torben Hansen (genvalgt). Ligeledes genvalgtes Lars Bille Hansen som kasserer. Revisor Per Jacobsen samt revisorsuppleant Lise Foss Hansen.

Punkt 8. Fastsættelse af kontingent:
Medlemskontingentet forbliver uændret.

Punkt 9. Eventuelt:
Spørgsmål fra Thomas Aagaard vedr. ny øl mand. Svar fra formanden var, at Jan Marcussen havde sagt ja til at overtage jobbet.

Generalforsamlingen sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden. 

Antal fremmødte medlemmer var 35 stk. 23 aktive og 12 passive.

Tommy Frederiksen