Projekt restaurering af Aalholm Baake
Udarbejdet af Nysted Bådelaug’s Maritime udvalg den. februar 2019

Formål

Formålet med projektet er at restaurere eksisterende sømærke (Aalholm Baake) ved indsejling til Nysted Nor.

Generel Baggrund

Når man kommer sejlende fra Østersøen gennem Østre Mærker, og vil anduve Nysted Havn, ses til bagbord et stort sømærke stående på pynten under skoven ved Ålholm Slot.
Det siges, at der altid har stået sømærke på dette sted, måske lige så længe som Nysted by og havn har eksisteret. Nysted fik købstadsrettigheder for over 600 år siden, nemlig i år 1409.

Sømærket er beskrevet i Den Danske Lods femte udgave fra 1899, og der står om Nysted:

”Besejling: fra Østersøen til farvandet N. for Rødsand kan man altså komme ad 2 veje, enten gjennem Østre-Mærker eller gjennem Kroghave-dyb.
Gjennem Østre-Mærker leder, som tidligere nævnt (se side 351), Mærket: Aalholm Baake midt imellem Aalholm-Slot spidse Taarn og det Ø. derfor liggende afstumpede Taarn.”

Aalholm Baake er altså et ældre mærke, som har haft stor betydning for sejladsen til Nysted Havn og for forbindelsen til byen med verden udenfor Nysted Nor.

Ansvaret for at vedligeholde bl.a. sømærker, lå indtil 1973 hos Fyr- og Vagervæsenet. Dette blev sammen bl.a. Lodsvæsenet  i 1973 sammenlagt til Farvandsdirektoratet.  Farvandsdirektoratet ændrede i 1988 navn til Farvandsvæsenet indtil det i 2011 blev nedlagt og opgaverne blev delt mellem 3 ministerier,  Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt Miljøministeriet.

Under disse sammenlægninger og opsplitninger, blev ansvaret for vedligeholdelse af sømærker en kommunal opgave. Tidens teknologiske udvikling, bl.a. GPS navigation, har gjort at sømærker ikke længere vedligeholdes, da de ikke anses som erhvervsmæssige nødvendige. Sømærket ved Nysted, eller Aalholm Baake, blev sidst istandsat af daværende Nysted Kommune for omkring 40 år siden.

Nysted Bådelaugs udvalg, som arbejder for og med bevarelsen af maritime kulturhistoriske elementer, i daglig tale kaldet ”det maritime udvalg”, mener at ”nogen” bør gøre en indsats for at Aalholm Baake atter fremtræder som en markant sømærke ved indsejlingen til Nysted nor, - der fortsat anvendes som pejlemærke af søfolk - såvel som en meget synlig maritim konstruktion for besøgende på Nysted Havn.

Det maritime udvalg har tidligere med succes engageret sig i projekter, som fokuserede på at etablere og vedligeholde maritime elementer på Nysted havnefromt. Som eksempler kan nævnes de 2 Duc d’Alber, der står dels udenfor havnen, dels i bassinet med restauranter og ishus. Disse 2 maritime konstruktioner i egetræ blev til på initiativ at ”det maritime udvalg”, og blev indviet i 2009 ifm. Nysted 600-års købstadsjubilæum.  Projektet blev finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.

Et andet eksempel er Barkkedlen, der er blevet istandsat og fortsat anvendes til barkning af sejl til Bådelaugets smakkejoller. Barkkedlen bruges til den årlige barkning, der foregår samtidig med Nysted Hajkutter Regatta – bl.a. fik Middelaldercenteret i Nykøbing Falster i 2016 barket sejl til et af deres fartøjer.

Fakta om Aalholm Baake

Sømærket er beliggende 54 gr 39’23”N ; 11 gr 43’27”Ø (se bilag)

Sømærket er en konstruktion i træ, en ligesidet pyramideformet trekant med en højde på ca 12 meter og hver af siderne på ca. 8,20 meter. Benene består af tømmer med dimensionerne 8x8” (20 x 20 cm),  øvrig konstruktion af tømmer på 5x5” (12,5 x 12,5 cm), samt beklædning af brædder  med dimensionerne 35 x 175 mm.

Sømærket står på tre ben, hvoraf et ben står i vandkanten, de 2 øvrige på tørt land (ved normal vandstand).

Trækonstruktionen  er tjæret, medens den udvendige beklædning på sømærket er hvidmalet  (se bilag)

Udvalget har besøgt og tilset sømærket, og konstateret at sømærket generelt er i dårlig stand og at dele af træværket er mørt.  Det er en faglig vurdering, at hvis der ikke tages initiativer til gennemgribende reparation eller vedligehold, vil sømærket falde sammen i løbet af få år. Som eksempel har Guldborgsund Kommune for få år siden valgt at nedrive et sømærke ved Sakskøbing i stedet for at vedligeholde / reparere.

Der blev ved besøget foretaget en teknisk gennemgang og en skitseopmåling, som har dannet grundlag for udarbejdelsen af et restaureringsprojekt.

Udvalgets ideer / vision

Nysted Bådelaugs udvalg, ”det maritime udvalg”, har besluttet at gøre noget ved sagen,  og igangsætte et projekt. Udvalget mener at Aalholm Baake har en lige så stor historisk og kulturel betydning for Nysted som Nysted Kirke og tårn, Ålholm Slot og vandtårnet, da de alle har betydning for hvordan livet i Nysted har formet sig gennem tiderne.

Udvalget  har følgende ønsker til projektet:

 • at sømærket renoveres og bevares som pejlemærke for søfolk ved indsejling til Nysted nor og som et symbol for Nysteds tilknytning til Østersøen.
 • at fastholde de synlige beviser på Nysteds maritime kulturarv.
 • at fastholde og udbygge Nysted og Sydlolland som et sted med historie, natur og oplevelser – for fastboende såvel som for turister.
 • af  indsamle historie og dokumentation af Aalholm Baake via studier af tidligere udgaver af ”Den Danske Lods” samt fra samtidige søkort.

Udførte opgaver

Følgende er afklaret:

 • skabt klarhed over konstruktionen
  • vi har vurderet, at intet af trækonstruktionen kan genbruges, så sømærket skal nybygges.
  • status på fundamenter. Der laves nye fundamenter.
  • opmåling af materialemængder samt tilbud fra 3 entreprenører.
 • relation til myndigheder og private lodsejere
  • Guldborgsund Kommune (v Jørgen Hilleke, afd. Land & By) har bekræftet kommunalt ejerskab af Aalholm Baake. Guldborgsund Kommune vil tillade at sømærket restaureres, hvis der ikke er økonomisk belastning af Guldborgsund Kommune
  • Det er bekræftet, at sandbanken, hvor sømærket er beliggende, ejes af Aalholm Gods. Da Aalholm Gods ejer skoven ud til stranden, ejer Ålholm Gods også de foranliggende sandbanker.
  • Vi har fået tilladelse af Aalholm Slot til transport af materiel til renovering af Sømærket gennem den privatejede skov og ud til sømærket. Der skal aftales perioder / tidspunkter til transport af byggemateriel, så tidspunkter med jagt i skoven undgås
 • finansiering
  • kontakt til relevante fond(e) på initiativ af maritimt udvalg
  • Udvalget vælger i første omgang at søge AP Møller Fonden.
  • Egenfinansiering er bådelaugets frivillige arbejde til projektstyring, opmålinger, tilbudsindhentning og fondsansøgning.
  • Nysted Bådelaug er delvis momsregistreret, men kun for den del af foreningens drift, der vedrører salg af øl og vand. F.eks. vores bedding er ikke momsfradragsberettiget. Derfor søger vi om beløbet inklusive moms.

Bilag / tegninger

Anduvningskort til Nysted med sigtelinjer til Aalholm Baake

Oversigtskort over Nysted Nor med Aalholm Baake (i rød cirkel), Ålholm Slot og Nysted. 
Kilde: Google Maps

Foto af Aalholm Baake mod Nysted, efterår 2018 (foto: PJ) (skader på beklædning ses tydeligt)

Foto af Aalholm Baake set fra Nysted Havn, Marts 2018 (foto: AS)