Referat fra generalforsamlingen
i Nysted Smakkelaug den 22. maj 2014

 

Punkt 1: Valg af dirigent
Henning Madsen blev valgt som dirigent. Der var ingen modkandidater.

Punkt 2: Valg af referent
Ingen frivillige, så oldermanden foreslog sig selv. Der var ingen indvendinger.

Punkt 3:  Oldermandens beretning
Gennemgang af årets begivenheder.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 4: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og næste års budget:
Kai Kronborg havde lavet regnskab for 2012 og 2013 som begge blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 5: Fastsættelse af kontingent:
Kassemesteren og oldermanden mente, at der ingen grund var for en kontingentstigning.
Det blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 6:  Vedtægtsændringer:
Smakkelauget havde justeret vedtægterne på sidste bestyrelsesmøde efter at anpartsbeviserne var blevet konverteret om til sejlretsbeviser. Vedtægterne blev vedtaget af generalforsamlingen. Nye vedtægter bliver fremsendt på mail af oldermanden, når de er klar.

Punkt 7: Indkomne forslag:
Der var ikke indsendt forslag til generalforsamlingen.

Punkt 8: Valg i henhold til § 8 stk. 3 og 4:
På valg var Oldermand, rigger/sejlmager, maskinmester og kassemester. De var alle villige til genvalg.

Punkt 9: Udflugter og sommersejlads:
Ceremonimester Sven Erik Hauberg foreslog at vi tager på en tur til Smakkelauget i Middelfart for at se, hvordan de har renoveret deres joller. Det blev vedtaget og det bliver naturligvis med egenbetaling. Der blev givet accept for, at en af vores smakkejoller kunne fremvises i Herritslev sø (tidl. grusgrav) når de skulle afholde et af deres arrangement. Arne Andersen informerer nærmere herom, når tiden nærmer sig.
Ole Wiberg efterlyste medlemmer til prøve med motor og sejl, og ville gerne have sat nogle datoer på. Maskinmesteren, riggeren og oldermanden aftalte at mødes inden længe, for at få sat datoer på, så man kunne tilmelde sig hos oldermanden som vil lave en kursusplan. Sommersejladsen blev foreslået til igen at være på torsdage, det er selvfølgelig afhængigt af vejr og vind, men måske hver 14. dag. Der skal også være grill-arrangementer nogle af disse dage.
Det Maritime Kulturelle Udvalg efterlyste medlemmer til hjælp med barkning af bomuldssejl til Hajkutter Regattaen. Denne gang er det sejlene til ”Alliance”, som vores viceoldermand er den lykkelige ejer af. Medlemmer af Smakkelauget stiller sig gerne til rådighed. Der skal ligeledes være sejlads med vores smakker disse dage, så det er lidt vigtigt at så mange som muligt, består deres prøver med sejlads, så vi kan være flere om det.

Punkt 10: Eventuelt:
Ole Wiberg og Benny Svendsen havde haft møde med Guldborgsund Kommune om etablering af et arbejdende værksted og museum på havnen i Nysted. Ole Wiberg havde lavet skitser, som han fremviste til generalforsamlingen. Bygningen bliver opført i træ og med to spidse tage, to porte mod øst og vinduer mod vest. Bygninger er på 100 m2, rødmalet, så det falder sammen med miljøet på havnen. Tagene bliver med udhæng på begge sider, som skal bruges til opbevaring af master og bukke. Der bliver plads til to eller tre joller, motorværksted, og plads til diverse maskiner såsom båndsav og afretter. Ole Wiberg ville nu gå videre med at ansøge om byggetilladelse. Der skal først søge om fondsmidler når byggetilladelsen er i hus. Alle syntes at det var et godt projekt, hvorefter vi gik udendørs for at skridte op, så man kunne danne sig et indtryk af størrelsen. Vi kiggede også lidt på smakkebåden ”Hanne”, som nu er kommet udendørs for at tørre.

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og lukkede general-forsamlingen. Der blev efterfølgende spise et stykke blødt brød.

Nysted den 23. maj 2014

Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug