Vedtægter for Nysted Bådelaug
24. februar 2023

 

Navn og formål

§ 1    Navn og hjemsted

§ 2    Bådelaugets formål

Medlemmer

§ 3    Optagelse af medlemmer

§ 4    Udmeldelse og eksklusion af medlemmer

§ 5    Æresmedlemmer

Generalforsamling

§ 6    Ordinær generalforsamling

§ 7    Ekstraordinær generalforsamling

§ 8    Stemmeret på generalforsamlinger

Bestyrelse

§ 9    Bestyrelsens sammensætning og valg

§ 10  Bestyrelsens opgaver

§ 11  Forretningsorden, stemmeregler m.v. for bestyrelsen

Økonomi

§ 12  Regnskab og revision

§ 13  Kontingent

§ 14  Formueforvaltning

Tegningsret og hæftelse

§ 15  Tegningsret

§ 16  Hæftelse

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 17  Vedtægtsændringer

§ 18  Bådelaugets opløsning

 

Navn og hjemsted

§ 1    Laugets navn er ”Nysted Bådelaug”, og dets hjemsted er Guldborgsund Kommune. Postadresse: Strandvejen 8, 4880 Nysted.

Bådelaugets formål

§ 2    Bådelaugets formål er
at virke i medlemmernes interesse i deres udnyttelse af fritiden til søs,
at fremme interessen for denne fritidsaktivitet,
at skabe forståelse for Bådelaugets arbejde såvel hos offentligheden som hos
    de lokale myndigheder, herunder at varetage Bådelaugets særlige interesser
    i forhold til havnemyndighederne i Guldborgsund Kommune, samt
at medvirke aktivt til bevarelsen af det særlige miljø i Nysted Havn.

 

Medlemmer

Optagelse af medlemmer

§ 3.1  Som aktive medlemmer kan optages alle, der har båd og fast bådeplads i en af Guldborgsund Kommunes havne. Antallet af aktive medlemmer pr. båd kan max. udgøre 2 personer, dog kan denne begrænsning fraviges ved beslutning i Bådelaugets bestyrelse.

Såfremt Bestyrelsen giver afslag på en anmodning om at forøge antallet af aktive medlemmer for en båd, kan denne beslutning af ansøger indankes til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling.

Aktive medlemmer, der på grund af salg af båd eller af andre årsager overgår til passivt medlemskab, bevarer stemmeretligt deres status som aktive medlemmer, hvis de kan dokumentere et aktivt medlemskab af Bådelauget på minimum 5 år.

§ 3.2  Passive medlemmer kan optages, hvis de vil støtte Bådelaugets interesser. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen bortset fra ved valg af bestyrelsesmedlemmer for de passive.

§ 3.3  Optagelse som medlem i Bådelauget sker ved henvendelse til bestyrelsen, der skal godkende optagelse af nye medlemmer.
Hvis der gives afslag på medlemskab, kan ansøgeren, uden at det dog får opsættende virkning, indanke afgørelsen for førstkommende ordinære generalforsamling.

Udmeldelse og eksklusion af medlemmer

§ 4.1  Udmeldelse af Bådelauget sker ved henvendelse til bestyrelsen inden det pågældende regnskabsårs udløb.
Ingen, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før vedkommende har betalt restancen.

§ 4.2  Finder bestyrelsen anledning til at ekskludere et medlem, kan dette kun ske, såfremt den samlede bestyrelse stemmer herfor. En sådan beslutning kan, uden at det dog får opsættende virkning, af det berørte medlem indankes for førstkommende ordinære generalforsamling.

Æresmedlemmer

§ 5.1  Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen, og er kontingentfrie.
 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

§ 6.1  Generalforsamlingen er Bådelaugets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året sidste fredag i februar måned med mindst 14 dages varsel, som gives ved udsendelse af dagsorden i den lokale presse samt ved opslag i Bådelaugets lokaler e-mail.

§ 6.2  Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 3 stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Aflæggelse af regnskab i revideret stand.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de aktive medlemmer jfr. § 9.2.      
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de passive medlemmer jfr. § 9.4.
 9. Valg af ekstern revisor jfr. § 12.2.
 10. Valg af 2 interne billagskontrollanter samt 2 suppleanter jfr. § 12.3.
 11. Indkomne forslag.
 12. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 7.1  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

§ 7.2  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær generalforsamling.

Stemmeret på generalforsamlinger

§ 8.1  Stemmeret på generalforsamlinger har kun aktive medlemmer af Bådelauget.

§ 8.2  Ved valg af bestyrelsesmedlemmer for de passive samt suppleanter for disse har dog såvel aktive som passive medlemmer stemmeret.

§ 8.3  Ved Bådelaugets opløsning har såvel aktive som passive medlemmer stemmeret jfr. § 18.3

§ 8.4  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
 

Bestyrelse 
Bestyrelsens sammensætning og valg

§ 9.1  Bådelaugets daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene bestyrelsesmedlem vælges blandt de passive medlemmerne.

§ 9.2  De aktive bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. To bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Der vælges endvidere en suppleant for de aktive bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 9.3  Bestyrelsen kan vælge at overdrage kassererposten til en person uden for bestyrelsen.
Formanden og næstformanden må ikke bestride en dobbeltpost som kasserer.
Evt. kasserer og udvalgsformænd uden for bestyrelsen kan deltage i alle bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

§ 9.4  Det passive medlem af bestyrelsen samt suppleant for denne vælges blandt de passive medlemmer for et år ad gangen.

Bestyrelsens opgaver

§ 10.1  Bestyrelsen leder Bådelauget i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Det er bl.a. bestyrelsens opgave
at varetage Bådelaugets interesser indadtil og udadtil,
at realisere beslutninger truffet af generalforsamlingen,
at forestå den daglige drift, samt
at fremkomme med forslag til generalforsamlingen om nye tiltag og nye   
    aktiviteter.
at nedsætte udvalg til varetagelse af diverse aktiviteter i Bådelauget.

Forretningsorden, stemmeregler m.v. for bestyrelsen

§ 11.1  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de aktive bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 11.2 Der føres protokol over bestyrelsens møder.
 

Økonomi

Regnskab og revision

§ 12.1  Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret.

§ 12.2  Årsregnskabet opstilles og revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor (ekstern revisor). Regnskabet skal foreligge senest samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 12.3  Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen 2 interne billagskontrollanter samt 2 suppleanter, der har til opgave at kontrollere bestyrelsens regnskab og økonomiske dispositioner, samt at kontrollere at årsregnskabet giver et tilstrækkeligt og retvisende udtryk for Bådelaugets drift og økonomiske status.

Kontingent

§ 13.1  Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 13.2  Nye medlemmer der optages i løbet af året, opkræves kontingent for resterende antal måneder i det pågældende regnskabsår.

§ 13.3  Kontingentet skal være betalt senest den 31. januar i det pågældende regnskabsår. Udsendelse af kontingentopkrævning må ske tidligst 1. januar i det pågældende regnskabsår.

Formueforvaltning

§ 14.1  Bådelauget skal i banken have en driftskonto (evt. kassekredit), hvor indestående højst må udgøre kr. 80.000,00. Endvidere en eller flere anlægskonti/opsparingskonti. Hvis der for at opnå en bedre forrentning af anlægskonti aftales en bindingsperiode med banken, må denne højst udgøre 3 år.

§ 14.2  Bådelaugets kontante formue med fradrag af nødvendig driftskapital indsættes på anlægskontoen. Alternativ placering af anlægsformuen fordrer generalforsamlingens godkendelse.

§14.3    Driftskapitalen indsættes på driftskontoen, hvor det tilstræbes, at det maximale indskud ikke overstiger kr. 80.000,00. Overskydende beløb overføres løbende til anlægskontoen.

§ 14.4  Køb af fast ejendom samt anskaffelse af driftsaktiver, der ikke er akut nødvendige af hensyn til den daglige drift, skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 14.5  Optagelse af lån uanset størrelse skal godkendes af generalforsamlingen.


Tegningsret og hæftelse
Tegningsret

§ 15.1  Bådelauget tegnes af formanden. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

§ 15.2  Et flertal af bestyrelsen kan i forening disponere over anlægskontoen.

§ 15.3  Bestyrelsen kan give fuldmagt til at disponere over driftskontoen.
Fuldmagten kan gives til såvel bestyrelsesmedlemmer som til personer uden for bestyrelsen.

§ 15.4  Tegningsretten skal til enhver tid fremgå af Bådelaugets protokol.

Hæftelse

§ 16.1  Bådelaugets formue tilhører Bådelauget som juridisk person, der med sin formue hæfter for Bådelaugets forpligtelser.

§ 16.2  Bådelaugets medlemmer har ikke nogen ejendomsret over Bådelaugets formue og hæfter ikke personligt for Bådelaugets forpligtelser.     

Vedtægtsændringer

§ 17.1  Vedtægtsændringer kan foretages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Såfremt en eller flere af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stiller krav herom, skal afstemningen være skriftlig.

Bådelaugets opløsning

§ 18.1  Bådelaugets opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der har dette som eneste punkt på dagsordenen. For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af Bådelaugets medlemmer er til stede, og at opløsningen af Bådelauget vedtages med mindst trefjerdedele af de tilstedeværende medlemmers stemmer.
Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig på grund af for få fremmødte, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og her besluttes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte, uanset antal.

§ 18.2  Ved Bådelaugets opløsning skal en evt. formue anvendes til et almennyttigt formål i Guldborgsund Kommune. Hvorledes formuen under hensyntagen hertil skal anvendes, afgøres af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer ved afstemning med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

§ 18.3  Ved afstemning om Bådelaugets opløsning og formuens anvendelse har såvel aktive som passive alle medlemmer stemmeret.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24.02.2023.
 

 

 

Dirigent på generalforsamlingen 24.02.2023.