Vedtægter for Nysted Smakkelaug
14. februar 2023

 

Navn og formål

§ 1      Navn, tilhørsforhold og hjemsted

§ 2      Smakkelaugets formål

Medlemmer

§ 3      Optagelse af medlemmer

§ 4      Smakkelaugets Venner

§ 5      Udmeldelse og eksklusion af medlemmer

§ 6      Æresmedlemmer

Generalforsamling

§ 7      Ordinær generalforsamling

§ 8      Ekstraordinær generalforsamling

§ 9      Stemmeret på generalforsamling

Bestyrelse

§ 10    Sammensætning, valg af bestyrelse og afstemningsregler i bestyrelsen

Drift af Smakkelauget

§ 11    Vedligeholdelse af Smakkelaugets både samt renovering og nyanskaffelser

Brug af Smakkelaugets både

§ 12    Føreprøve

Økonomi

§ 13    Regnskab og revision

§ 14    Kontingent

§ 15    Formueforvaltning

Tegningsregler og hæftelse

§ 16    Tegningsregler

§ 17    Hæftelse

Vedtægtsændringer

§ 18    Regler for ændring af vedtægter

Opløsning

§ 19    Regler for opløsning og formueanvendelse

 

 

 

LAUGETS NAVN OG TILHØRSFORHOLD

§ 1.1   Laugets navn er ”Nysted Smakkelaug”.

§ 1.2   Lauget er en selvstændig forening under Nysted Bådelaug.

§ 1.3   Laugets hjemsted er Guldborgsund Kommune, Nysted Havn.

LAUGETS FORMÅL

§ 2.1   Lauget er en maritim kulturel forening.

§ 2.2   Laugets formål er gennem sit virke at bidrage til restaurering og bevaring af ældre sejlførende smakkejoller.

§ 2.3   At oplyse om og fremme interessen for ældre smakkejoller samt de traditioner og den kulturarv, der knytter sig til disse, herunder undervisning i de håndværk der knytter sig hertil og sejlads, restaurering, vedligeholdelse, rigning, sejlsyning og motorlære.

§ 2.4   At samarbejde med andre foreninger, museer og lignende organisationer, der har et tilsvarende formål.

MEDLEMMER
Optagelse af medlemmer

§ 3.1   Som aktive medlemmer i Smakkelauget kan optages enhver der støtter foreningens formål.

§ 3.2   Optagelse som medlem i Smakkelauget sker ved henvendelse til bestyrelsen, der skal godkende ansøgningen. Hvis der gives afslag på medlemskabet, kan ansøgeren, uden at det dog får opsættende virkning, indanke afgørelsen på kommende generalforsamling.

Smakkelaugets Venner

§ 4.1   ”Smakkelaugets Venner” er en sammenslutning af organisationer, firmaer og personer, der ønsker at støtte Smakkelauget.

§ 4.2   Medlemmer af ”Smakkelaugets Venner” betaler løbende kontingent som fastsat på generalforsamlingen.

§ 4.3   Medlemmer af ”Smakkelaugets Venner” kan deltage i Smakkelaugets arrangementer og klubdage.

§ 4.4   Medlemmer af ”Smakkelaugets Venner” kan deltage i generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.

Udmeldelse og eksklusion af medlemmer

§ 5.1   Udmeldelse af Smakkelauget skal ske til bestyrelsen inden udgangen af kontingentåret. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 5.2   Finder bestyrelsen anledning til at ekskludere et medlem, kan dette kun ske, såfremt den samlede bestyrelse stemmer herfor. En sådan beslutning kan, uden at det dog får opsættende virkning, af det berørte medlem indankes for førstkommende ordinære generalforsamling.

Æresmedlemmer

§ 6.1   Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men bibeholder evt. stemmeret i bestyrelse og på general-forsamling.

Ordinær generalforsamling

§ 7.1   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 7.2   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den 2. tirsdag i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af mail vedhæftet en dagsorden.

§ 7.3   Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være oldermanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.4   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Oldermandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.
 5. Fastsættelse af kontingent, jfr. § 14.1
 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 10 stk. 2, 3 og 4
 7. Valg af 2 bilagskontrollanter samt suppleant, jfr. § 13.3
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.
   

§ 7.5   Referat fra generalforsamlingen indsættes i Laugets protokol.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 8.1   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af Smakkelaugets medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

§ 8.2   Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær generalforsamling.

Stemmeret på generalforsamlinger

§ 9.1   Stemmeret på generalforsamlinger har aktive medlemmer af Nysted Smakkelaug, som ikke er i kontingentrestance.

§ 9.2   Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

BESTYRELSE

§ 10.1   Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af:
Oldermand, viceoldermand, pumpemester, rigger/sejlmager, maskinmester, bådsmand, der vælges for 2 år ad gangen.

§ 10.2   Valgbar til bestyrelsen er aktive medlemmer af Smakkelauget.

§ 10.3   Oldermand, rigger/sejlmager, maskinmester og bådsmand vælges på lige år.

§ 10.4   Viceoldermand og pumpemester vælges på ulige år.

§ 10.5   Bestyrelsen vælger en kassemester, som kan være uden for bestyrelsen.
Oldermand og viceoldermand må ikke bestride en dobbeltpost som kasserer.

§ 10.6   Bestyrelsen leder Smakkelauget i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

§ 10.7   Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er oldermandens og i hans fravær viceoldermandens stemme afgørende. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

§ 10.8   Referat af bestyrelsens beslutninger indsættes i laugets protokol i underskrevet stand.

DRIFT AF LAUGET

§ 11.1    Alle Smakkelaugets medlemmer kan bidrage arbejdsmæssigt til laugets drift, herunder klargøring, istandsættelse og vedligeholdelse af jollerne og administrative opgaver, samt renovering af nyanskaffelser.

BRUG AF SMAKKELAUGETS BÅDE

§ 12.1   Brugere af Smakkelaugets både skal være aktive medlemmer af Smakkelauget.

§ 12.2   Medlemmer, der vil bruge Smakkelaugets både, skal aflægge en prøve for motor og/eller sejl og godkendes af bestyrelsen.

ØKONOMI
Regnskab og revision

§ 13.1   Smakkelaugets regnskabsår er kalenderåret.

§ 13.2   Årsrapporten opstilles af kassemesteren. Årsrapporten bekendtgøres senest samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 13.3   Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen 2 billagskontrollanter samt 1 suppleant, der har til opgave at kontrollere bestyrelsens regnskab og økonomiske dispositioner samt at kontrollere, at årsrapporten giver et tilstrækkeligt og retvisende udtryk for Smakkelaugets drift og økonomiske status.

Kontingent

§ 14.1   Kontingentet fastsættes for såvel aktive medlemmer som for ”Smakkelaugets Venner” for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 14.2   Alle medlemmer bortset fra æresmedlemmer betaler kontingent.

§ 14.3   Kontingent året dækker perioden 1/7–30/6. Nye medlemmer betaler ved medlemskabets oprettelse forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af kontingentåret, opdelt månedsvis.

§ 14.4   Kontingentet skal være betalt senest den 30. juni.

Formueforvaltning

§ 15.1   Smakkelaugets kontante formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut på
anfordringskonto.

§ 15.2   Alternativ formueanbringelse skal vedtages af den samlede bestyrelse.

§ 15.3   Optagelse af lån skal uanset størrelse godkendes af den samlede bestyrelse.

TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
Tegningsregler

§ 16.1   Lauget tegnes af oldermanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 16.2   Økonomiske transaktioner, der overstiger kr. 20.000,-, skal godkendes af den samlede bestyrelse.

§ 16.3   Oldermanden og kassemesteren meddeles fuldmagt til at disponere vedr. laugets bankkonto.

Hæftelse

§ 17.1   Smakkelaugets formue tilhører Smakkelauget som juridisk person, der med sin formue hæfter for Smakkelaugets forpligtelser.

§ 17.2   Smakkelaugets medlemmer har ikke nogen personlig ejendomsret over Smakkelaugets formue og hæfter ikke personligt for Smakkelaugets forpligtelser.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 18.1   Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst
75 % af de afgivne stemmer er for forslaget.

OPLØSNING

§ 19.1   Opløsning af Smakkelauget kan kun ske med 75 % flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

§ 19.2   Eventuelle overskud/formue/materiel tilfalder ved opløsning af Smakkelauget ubeskåret Nysted Bådelaug. I tilfælde af Bådelaugets opløsning tilfalder disse aktiver andre almennyttige formål af samme karakter i Guldborgsund Kommune.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14/2 2023.

___________________________                           __________________________
Henning Madsen, dirigent                                        Richard Jensen, Oldermand