Referat af ordinær generalforsamling i Nysted Smakkelaug
den 30. maj 2015

Oldermanden bød velkommen. Der var 15 fremmødte medlemmer og en ville møde senere på aftenen.

Valg af dirigent:
Der var ingen frivillige der stillede sig til rådighed. Oldermanden foreslog sig selv og blev enstemmigt valgt.

Oldermandens beretning:
Beretningen blev godkendt

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab/næste års budget:
Kai Kronborg forelagde regnskabet. Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet, som blev godkendt. Budget for næste regnskabsår viste en minus på ca. 2.000 kr., da vores udgifter er steget med betaling af bådpladserne. Det er nu, vi skal være kreative og skal arbejde med forskellige emner for at skaffe penge. Kontingentindbetalingen på 9.500 kr. bliver betalt sidst i juni måned, men er desværre ikke nok til at dække vores administrative udgifter. Fremtidige arrangementer skal være med egenbetaling. Oldermanden har søgt om fondsmidler til dækning af økonomiske og administrative udgifter på 8.000 kr., men afventer svar fra fonden. Han oplyste endvidere, at han ville arbejde videre med at få et tilskud fra Guldborgsund Kommune som forening. Ole Wiberg så hellere, at vi skulle søge om fripladser til jollerne, så vi ikke skulle ud og skaffe penge hvert år. Oldermanden informerede om, at når foreningens vedtægter var rettet til, vil vores ansøgning med attester blive fremsendt, så man kunne blive en godkendt forening jf. folkeoplysningsloven. Der kan endvidere skaffes et mindre beløb ved at afhænde den lille bådtrailer, som vi købte sammen med sjægten.

Fastsættelse af kontingent:
Der var ikke stemning for at forhøje vores kontingent, så det forblev uændret.

Valg i henhold til § 8 stk. 3 og 4:
På valg var: Viceoldermand, ceremonimester, pumpemester, riggersuppleant. Alle modtog genvalg til posterne. Sekretærjobbet efter Lars Bille Hansen, som oldermanden har varetaget siden sidste generalforsamling, forblev i oldermandens regi.

Udflugter og sommersejlads:
Sommersejladsen skulle først planlægges, når tiden nærmer sig, sammen med Stubberup Bådelaug, som ville stå frokosten. Det bliver som brugerbetaling. Det kunne være ønskeligt, at vi alle deltager og reserverer denne dag i klubbens kulturelle ånd med fællesskab, sammen-hold og socialt samvær. Der blev også foreslået en udflugt til Rødsand, som vi også ville kigge på, når vejret og tiden tillader det.

Kapsejlads i weekenden før Hajkutter Festival:
Ole Wiberg mente, at det var for sent, at arrangerer kapsejlads før Hajkutterfestivalen, men foreslog, at man brugte tiden til sejlads med smakkerne i dagene under arrangementet. Vi kunne jo arrangere vores egen lille konkurrence.
Oldermanden understregede, at det er vigtigt, at så mange som muligt vil møde op og sejle, da man sideløbende barker sejl, som vil optage nogle af medlemmerne. Der er samtidig workshop i ”Havneknejpen” med undervisning af knob og splejsning.
Anne Svendsen ville efterlyse bomuldssejl fra ”Træskibs Sammenslutningen”, da lageret af bomuldssejl er udtømt. Middelaldercenteret har fået barket alle deres, og har ikke flere liggende. Smakkelauget har heller ingen, men mener at have et solsejl der evt. kan bruges.

Ansøgning og byggeri af værksted:

Ole Wiberg havde intet nyt at berette, men mente, at der ville komme et svar i løbet af efteråret. Der er endvidere ansøgt om fri grundleje, der ellers koster det 27 kr. pr. kvadrat-meter. Det kan der ansøges om, når vi får godkendt foreningen som føromtalt.

Indkomne forslag:
Der var indsendt et forslag fra Kai Kronborg om vedtægtsændringen, som vi havde med på vores sidste bestyrelsesmøde. Det skal gøres mere synligt, hvad vi arbejder for og hvad vi står for. Det skal kunne godkendes juridisk af kommunens jurister. Samtidigt skulle der indflettes om vi skulle have venner eller passive medlemmer. Dette gav flere forskellige forslag fra medlemmerne, som blev grundlag for en større diskussion. Sejlretten forblev uændret, men det kan man læse om, når Kai Kronborg fremsender de ændrede vedtægter. Det blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen med de ændringer man har indgået.

Nysted, den 30. maj 2015

Richard Jensen
Oldermand for Nysted Smakkelaug