Referat fra Nysted Smakkelaugs ordinære generalforsamling
11-05-2016

Valg af dirigent:
Oldermanden blev valgt til dirigent, da ingen frivillige tilbød sig.

Oldermandens beretning:
Beretningen blev læst op om forskellige arrangementer og om sommerens sejlads. Vinterens arbejde med smakken Jette blev nævnt, og hvordan arbejdet skrider frem.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab:
Kai Kronborg forlagde regnskabet som blev godkendt af generalforsamlingen. Tallene så fint ud og der var ingen alarmerende tal i regnskabet. Tilførsel af ekstra kapital kan blive nødvendigt, da betaling af bådepladser tager et stort indhug i vores kapital, men der vil komme kontingentindbetaling på ca. 9.500 kroner i juni måned.
Kai Kronborg meddelte, at han måske ville trække sig som kassemester ved næste valg, men hvis helbredet var stabilt, ville han naturligvis fortsætte. Oldermanden foreslog, at medlemmerne skulle tænke over det, så man kan indsætte en ny kassemester, hvis det skulle blive nødvendigt. Der var ingen på dagens generalforsamling, der foreslog en person eller selv ønskede at overtage posten.

Fastsættelse af kontingent:
Generalforsamlingen mente ikke, at en kontingentforhøjelse vil være nødvendigt, og man enedes om, at bibeholde kontingentet på 500 kroner årligt.

På valg
På valg var oldermand, rigger/sejlmager, maskinmester og kassemester.
De modtog alle genvalg.

Maritimt værksted:
Oldermanden gav et sammenfattet referat om forløbet af byggeriet af det maritime værksted. 7 indsigelser fra 13 personer fra byens beboere var blevet indsendt til kommunen. Heraf en fra Maribo. Vi afventer nu et borgermøde, men datoen er endnu ikke fastsat. Oldermanden henstillede til medlemmerne, at møde op.
Karsten Petersen gav udtryk for, at han måske ville forlade lauget pga interessekonflikt, da han ikke ønske en ny bygning på havnen, men vil tænke over sit medlemsskab i den nærmeste fremtid. Oldermanden forklarede, at man gerne måtte have sin egen mening, det bliver man ikke straffet for, da vi har demokrati i vores forening.

Valg af tre arbejdshold til klargøring af jollerne:
For at have en person der har et samlet overblik og ansvar med jollerne, det være sig om det planlagte arbejde er udført og om fortøjninger og andet tovværk er i forsvars-mæssig stand, blev Alex Jensen udnævnt til Bådsmand. Alex Jensen modtog valget, da han havde foreslået sig selv, inden generalforsamlingen.

Tre hold blev valgt, og er:
Hold 1: Alex Jensen, Svend Jensen og Anders Pihl
Hold 2: Sven Erik Hauberg, Arne Andersen og Richard Jensen
Hold 3: Ole Wiberg, Benny Svendsen og Anne Svendsen

Indkomne forslag:
Der var ingen indsendte forslag til generalforsamlingen.

Eventuelt:
Oldermanden fremviste det nye informationsmateriale, en 20-sidet folder, men det var endnu ikke helt trykklart. De sidste korrekturer og andre rettelser manglede stadig. Bestyrelsen fik et eksemplar med hjem for læsning. Informationsmaterialet skulle gerne være trykt til turen til Fejø i juli måned.

Nysted den 12. man 2016

 Richard Jensen

Oldermand for Nysted Smakkelaug