Referat fra Nysted Smakkelaugs ordinære generalforsamling
26-05-2027

Ved generalforsamlingen var 13 medlemmer mødt op, og vi var enige om at det var et noget sløjd fremmøde.

Valg af dirigent.
Det blev Oldermanden som fik tildelt posten for at holde ro og orden under generalforsamlingen. Oldermanden kunne berette at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Valg af referent.
Maskinmester / Bådsmand takkede for valget til referent og lovede at gøre det efter bedste evne.

Oldermandens beretning.
Oldermanden berettede vidt og bredt over de aktiviteter som var foregået siden sidste generalforsamling. Smakken Rigmor havde været udlånt til TS som skulle bruge en jolle med sejl til undervisning for unge medlemmer i forbindelse med TS dagene på Fejø. Jollen blev transporteret af Arne vognmand og sejlet fra Kragenæs af Ole Wiberg og Benny Svendsen som havde en fornøjelig tur. Endvidere deltog Alex Jensen som medhjælper og chauffør. Benny Svendsen sejlede jollen retur til Kragenæs hvor den kunne læsses på lastbil og køres hjem til rette omgivelser. Det kostede desværre lidt penge i transport som vi ikke fik fuldt ud dækket af TS, men i stedet for fik vi zinkanoder som vi kunne sælge og få lidt penge ad denne vej.

Museum Lolland Falster havde inviteret til informationsdag ved Fribrødre å på Falster hvor Smakkelauget havde lovet at bistå med ideer til tv udsendelse om vikingetiden, som også kunne downloades på App så turister på denne måde kunne for informationer om stedet. Benny, Anne, Richard, Alex og Ole deltog på turen som var en ganske fornøjelig tur.

Håndværkerdage på Maribo Frilandsmuseum blev afholdt og igen var Smakkelauget fremme med jollen Hanne for at vise det gamle maritime håndværk, denne gang var det dæksplanker som blev lagt under kyndig vejledning af Benny Svendsen. Der var lidt regnvejr først på dagen hvor vi havde rigget et sejl op som ly for det våde element, senere kom solen og så kunne det i stedet bruges som solsejl. Benny, Ole, Richard og Alex deltog på denne dag. Der blev tegnet flere støttemedlemmer og en enkelt aktivt medlem på denne dag.

Der har i årets løb være afholdt rejepille aften og igen var der ved afslutningen på sejlersæsonen stegte 18 kg ål, tilberedt af Arne Brok, Richard og Alex. Der var ved begge arrangementer fin tilslutning.

Der har været besøg af Nysted Skole som ønskede et arrangement hvor der blev fortalt vidt og bredt om sejllads og fiskeri, Richard og Ole var behjælpelige på denne dag.

Vinteren var gået med at arbejde på Rigmor med ændring af dam til ballast tanke så jollen vil mindske for stor krængning i hård vind.

Smakkelauget har sammen med Bådelauget aftalt at sammenarbejde med arrangementet under Hajkutter Festivalen i august hvor der vil blive rejst telt og hvor vi viser det gamle håndværk som driver interessen for fiskeri og sejllads med træjoller.

Sejl skal barkes igen i år og starter mandag den. 7. til den 8. august tilmeldingsliste bliver ophængt på tavlen inden dato herfor.

Smakkelauget tegner ved denne generalforsamling i alt 83 medlemmer

Godkendelse af regnskab.
Kasserer Kai Kronborg fremlagde og gennemgik regnskabet som blev godkendt uden anmærkning, som et pænt og balancerende regnskab der viste et lille overskud i forhold til det budgetterede regnskab for 2016.

Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret.

Valg af bestyrelse.
Viceoldermand, Pumpemester, Sekretær, Ceremonimester og Rigger Suppleant modtog alle genvalg.

Valg af bilagskontrollanter.
Jette Rosenfold, Anne Lise Jensen modtog valg på disse poster og Kirsten Thøfner som suppleant herfor.

Ændring af vedtægter.
I forbindelse med ændring af sejlret til stemmeret kom vi ikke længere på denne generalforsamling idet sagen først skal behandles på Bådelaugets bestyrelsesmøde den. 30. d.m. Henning Madsen havde spørgsmål angående stemmeret for Bådelaugets andel af stemmer idet han fejlagtig troede at stemmeretten tilfaldt de medlemmer som benyttede sejlretten, dette er ikke tilfældet da Bådelaugets 6 stemmer tilfalder Bådelaugets bestyrelse som har råderet over stemmerne.

Maritimt værksted.  
Ansøgning om at få tilladelse til at bygge Maritimt værksted på havnen går ikke så godt, sagen har nu kørt i 2½ år og ved sidste forslået løsning forslået af Strandvejens beboer og Guldborgsund Kommune er Kommunen endnu ikke kommet med skriftligt afslag på byggeriet, Oldermanden kunne oplyse at afgørelsen var offentlig gjort i dagspressen, hvori kommunen udlægger det som provokation fra Smakkelaugets side, idet byggeriet er både for stort og for højt og at de ikke har fået korrekte tegninger og skitser som viser størrelse og mål på byggeriet, selvom begge dele er fremsendt til behandling for Teknik & Mijø. Nysted Bådelaug har netop fremsendt brev til Kommunen om fortsættelse af lejemål til havneværksted og Oldermandens har haft kontakt til Jørgen Hilleke om at dele lejeudgiften for herefter at have fælles råderet over havneværkstedet. Tommy Frederiksen mente at boksene kunne inddrages i lejemålet hvis andre muligheder forefindes til de fiskere som benytter boksene. Henning Madsen spurgte lidt til plantegningen hvor boksene er flyttet til østsiden af bygningen, Ole Wiberg redegjorde herfor.

Indkomne forslag.
Ingen forslag blev behandlet under dette punkt.

Eventuelt.
Intet under eventuelt.

Generalforsamlingen den. 26. maj 2017

Referent, Alex V Jensen