Referat af ordinær generalforsamling d. 25-02-2022

24 aktive medlemmer deltog. 17 passive medlemmer deltog.

Punkt 1. Valg af ordstyrer.
Henning Madsen modtog valg som ordstyrer og Alex Jensen fik posten som referent.

Punkt 2.
Valg af 3 stemmetællere. Nynne Ravnild, Linda Ringsted Mikkelsen og Trine Barnkob Elnif-Bay blev valgt til stemmetællere.

Punkt 3. Formandens beretning.
Formand Tommy Frederiksen kom med en kort beretning om hvad som var sket siden sidste generalforsamling, på grund af Corvid-19 var der ikke foregået de helt store aktiviteter, men standeren var taget op og ned flere gange, aktiviteten har været holdt udendørs og i tilstødende værksted med ca. 20 medlemmers deltagelse.
Bestyrelsen havde valgte at aflyse alle arrangementer hvor der kunne samles større forsamlinger og det var helt i de retningeslinier som var udstukket af SSI og andre myndigheder.
50 års jubilæum var noget af det første som blev afholdt, en receiption på dagen d. 24-11-2021 med indbudte gæster fra nær og fjern og et pænt fremmøde af medlemmer gjorde dagen til noget særligt, der indkom en hel del gaver og gavecheks bl.a DKK.5.000,- fra Guldborgsund Kommune. En fest for medlemmer blev afholdt den følgende lørdag d. 27-11-2021 i Kettinge Forsamlingshus, en fest hvor alle hyggede sig med god mad og drikke.
Formanden takkede de underforeninger af Bådelauget, Maritim Udvalg, Maritim Kulturel Forening og Nysted Smakkelaug for deres arbejde med ølkørsel hver 14 dag samt hjælp i det daglige. Daisy Jensen fik et rosende ord for sin rengøring så vi altid kunne fremvise et rent og pænt klubhus. Festudvalget bestående af Daisy og Elsa var aftrådt efter eget ønske og det nye festudvalg Niels Jørgen og Mona har nu overtaget arrangementerne.
Alex som har valgt at fratræde sin bestyrelsespost fik et pænt ord med på vejen for sin store hjælp i det daglige. Richard blev også nævnt for sit store arrangement af Havnenyt, nu udkommet i et helt nyt design, der har høstet rosende ord fra medlemmer i alle 6 foreninger, envidere var der også tak til Richard for opslag til brug for festudvalg og bestyrelsen der altid var udført i professionelt design.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Punkt 4.
Kasseren aflægger regnskab i revideret stand. Kasseren havde meldt afbud til generalforsamlingen så Bestyrelsen gennemgik regnskabet sammmen med de fremmødte. Alex kunne fortælle at med et minus på DKK. 14.000,- på årets driftsresultat så det ikke så dårligt ud som først antaget og det måtte regnes for at være godt efter omstændighederne når der har været lukket i Bådelauget i flere måneder på grund af Corvid-19. Der var kun enkelte spørgsmål til regnskabet og Bestyrelsen fik det udredet efter bedste evne. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 5.
Valg af bestyrelse for aktive medlemmer. Tommy Frederiksen modtog genvalg for 2 år, og oplyste at han frasiger sig formandsposten ved det konstituerende møde. Alex Jensen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen og i stedet blev Andy Bæhr valgt for 2 år. Preben Hasselstrøm blev valgt som suppleant for aktive medlemmer for 1 år.

Punkt 6.
Valg af bestyrelse for passive medlemmer. 2 medlemmer stillede op til bestyrelsen for passive medlemmer og en skriftlig afsteming var nødvendig, flest stemmer gik til Jesper Christiansen som fik 11 stemmer og blev derfor valgt til bestyrelsen for 2 år. Morten Hansen fik 5 stemmer og blev suppleant for 1 år. 1 stemme var blank.

Punkt 7.
Valg af bilagskontrollanter Arne Andersen og Svend Jensen modtog genvalg, begge for 1 år Per Carstens og Anne Svendsen modtog valg som suppleanter begge for 1 år.

Punkt 8.
Indkomne forslag. Dette punkt skabte en del uro i lokalet idet der var 5 punkter som skulle godkendes. 1. Aktive medlemmer stemte skriftligt om der skulle gives stemmeret til passive medlemmer, så de fik lige vilkår med aktive medlemmer, afstemningen endte med 15 for og 9 imod, forslaget blev godkendt og afventer nu en vedtægtsændring. Passive medlemmer overgår til aktivt medlemskab pr. 01-01-2023 og der kan justeres op på årskontingentet til DKK. 400,- fra 01-01-2023. 2. Bestyrelsen havde stillet forslag om at indskud ved ny indmeldelse af medlemmer skal bortfalde for at få flere medlemmer til foreningen. Forslaget blev vedtaget, forslaget kræver en vedtægtsændring. 3. Bestyrelsen havde forslået en ændring af kontingentsindbetalingen til at følge kalenderåret fra 1/1 til 31/12 og opkrævning udsendes ikke før 1/1 med betalingsfrist 31/1. Forslaget blev godkendt. 4. Nysted Smakkelaugs forslag om at hæve gulvhøjden i værkstedsarelet og tilstødende boxrum så det tilsvarer gulvet i opholdslokalet med ca. +20 cm blev godkendt. Bådelauget afholder udgiften. 5. Der blev givet tilladelse til Nysted Smakkelaug om at indsætte en aluport med sidedør i stedet for den eksisterende port af træ. Smakkelauget afholder udgiften.

Punkt 9.
Fastsættelse af næste års kontingent. Kontingentet ændres til DKK. 400,- pr. 01-01-2023 for alle medlemmer. Jesper Christiansen ønskede at der var et budget for 2023, der var der modtaget et budget ifølge bestyrelsen. Punkt 10. Eventuelt. Der var ønskede om nye soft close toiletbrætter - ifølge bestyrelsen skiftes begge toiletter inden længe p.g.a tidens tarv Dirigent i referater ændres fremover til Ordstyrer. Der blev også udelt ros til formanden.

Således på ordinær generalforsamling Nysted d. 25-02-2022

Henning Madsen
ordstyrer