Referat af Nysted Bådelaugs ordinære generalforsamling
den 24. februar 2023

Der er mødt 32 aktive og 20 passive medlemmer. 1 aktiv gik før afstemningerne. Vi holdt et minuts stilhed for 3 afdøde medlemmer: Sven Erik Hauberg, Alf Fabiansson, og Bent Hørkjær.

1. Valg af dirigent: Elsa Kock.

2. Valg af referent: Anne Svendsen.

3. Valg af 3 stemmetællere: Nina, Torben og Karin.

4. Formandens beretning:
Det første arrangement i 2022 var vores årlige generalforsamling, som vil uddybe i punkt 5 i vores dagsorden. Arbejdslørdagene den 19. marts og den 8. oktober forløb fint, men der kan sagtens være plads til mange flere hænder. Tak til dem der deltog på disse to dage. Der blev efterfølgende spist en mindre frokost. Standerhejsning og båd udsætning den 16. april. Antal både til udsætning er stærkt dalende, da flere fritidsfiskere har afhændet deres joller. Der var Skipperlabskovs fra Kettinge forsamlingshus til 100,- Kr. pr person. Der deltog kun 15 personer til spisning. Hornfiskekonkurrence den 7. maj, hvor der deltog 13 lystfiskere fordelt på 6 både. Der blev landet 65 hornfisk. Førstepræmien gik til Maria Kaufmann og Milas (har intet efternavn). Karsten Kaufmann vandt skipper præmien og Torben Hansen blev døbt til dagens fumle Mikkel, da fiskestangen røg udenbords. 14. maj blev Sømærket overdraget til Guldborgsund Kommune af Nysted Maritim Kulturelle Forening. Arrangementet blev afholdt i Bådelaugets lokale med røde pølser, vin, øl og sodavand. Sommerfesten den 8. august gik rigtigt fint med stort deltagerantal. Grillstegt gris med tilbehør. Stor tak til Steen Lindegaard der sørgede for at grille grisen og stor tak til de mange flinke damer, der sørgede for tilbehøret og dækning af bord samt oprydning. Standerstrygning og bådoptagning den 22. oktober var der ca. 25 deltagere og 16 deltog ved spisning af dansk hakkebøf fra slagteren. Ny sodavands- og ølautomat fik vi også, da den anden havde udtjent sin værnepligt og gav op. Tak til Alex Jensen for de mange ihærdige forsøg på at genoplive den, men måtte dog opgive til sidst. Nytårsfrokost den 21. januar hvor vi var ca. omkring 30-35 tilmeldte. Tak for fin borddækning af Daisy og Elsa. Tak til bestyrelsen og alle dem, der får vores forening til at køre i dagligdagen. Uden dem har det ikke kunnet lade sig gøre.” Der var et enkelt spørgsmål, som blev afvist, da det ikke vedrørte beretningen. Beretningen godkendt. 

5. Opfølgning af afstemningen om stemmeret fra sidste års generalforsamling: 
Formanden redegjorde for fejlen ved sidste års afstemning. Der var en del spørgsmål fra forsamlingen om, hvorfor der ikke blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da fejlen blev opdaget. Det blev af Bruno påpeget, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutninger kan ikke ændres. Svar: Det er korrekt, men det var ikke afstemningen, der var forkert, det var fortolkningen af afstemningen, da vedtægtsændringer ifølge vores vedtægter skal have 2/3-dele flertal, og ikke kun almindeligt flertal, som det var tolket på generalforsamlingen. Derfor foreslår bestyrelsen, at der afholdes ny afstemning om emnet aktive/passive medlemmer som punkt 10 b, inden behandling af forslag om nye vedtægter, da resultatet af afstemningen kan have indflydelse på vedtægterne, alt efter afstemningens udfald. Anne gør opmærksom på, at ifølge vedtægterne, kunne medlemmmerne selv have krævet en ekstraordinær generalforsamling ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

6. Aflæggelse af regnskab i revideret stand:
Næstformanden fremlagde regnskabet. Og forklarede, hvorfor nogle tal ikke er som sidste år. F.eks måtte vi sidst på året akut købe en ny ølautomat. Derfor er årets resultat et underskud på 6575 kr. Egenkapitalen er 1.233.127 kr., heraf værdi af klubhuset 883.524 kr. Regnskabet godkendt.

7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Der er ikke modtaget andre forslag. Vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de aktive medlemmer jfr. § 9.2:
Næstformand Benny Svendsen (Villig til genvalg). Flemming Holm Larsen (Ønsker ikke genvalg) Preben Hasselstrøm indgår i bestyrelsen Valg af 1 ny suppleant for de aktive (for 1 år) Resultat: Valgt til bestyrelsen: Benny Svendsen genvalgt. Valgt til bestyrelsen ved afstemning: Niels Hansen, 11 stemmer Valgt som suppleant ved afstemningen: Preben Hasselstrøm, 10 stemmer. Derudover: Nynne 8 stemmer, Torben 2 stemmer. I alt 31 stemmer. Der blev stemt om bestyrelse og suppleanter i samme afstemning.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de passive medlemmer jfr. § 9.3.
Jesper Christiansen bestyrelsesmedlem for de passive (ønsker ikke genvalg) Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem for de passive Valg af 1 suppleant, for de passive (for 1 år

Resultat: Mikael Motyka valgt til bestyrelsen, 26 stemmer. Rasmus Rasmussen valgt som suppleant, 19 stemmer. Der var 6 blanke. I alt 51 stemmer. Der blev stemt om bestyrelse og suppleanter i samme afstemning.

10. Valg af 2 interne billagskontrollanter samt 2 suppleanter jfr. § 12.3:
Forslag: Arne Andersen, Svend Jensen + 2 suppleanter: Per Carstens, Anne Svendsen. Alle Vælges for 1 år. Resultat: Alle 4 valgt. 10 b: Ny afstemning om ligestilling mellem aktive og passive medlemmers rettigheder og kontingent. Resultat: 14 for, 14 mod, 3 blanke. I alt 31 stemmer. Forslaget er derved faldet, da det drejer sig om en vedtægtsændring, og dette kræver mindst 2/3-del flertal bland de fremmødte, stemmeberettigede.

11. Indkomne forslag:
A) Fra bestyrelsen: Godkendelse af de reviderede vedtægter fra 2017: Bestyrelsen har arbejdet med vedtægterne, da der var en del forældede ting, og rettelser, der ikke var konsekvente. Ændringerne blev gennemgået af dirigenten. Ændringerne vedtaget, da kun 1 stemte imod. B) Fra Richard: Forslag om nedlæggelse af stormflodsudvalget, da vores egen mobile højvandssikring er udført: Vedtaget enstemmigt. 12. Eventuelt. Diverse forslag i munden på hinanden. Heriblandt: A) Hvad er reglen for, hvornår forskellige Bådelaugs medlemmer må komme i hinandens klubhuse? Svar: Det er ment som gæstebesøg, ikke fast. B) Bilagskontrollantsuppleant Per Carstens deltog i årets revision. Han gør opmærksom på, at der kan strammes op på bilags-disciplinen. Generalforsamlingen slut kl. 21.15. Derefter smørrebrød og en øl. Referatet godkendt.

Elsa Kock, dirigent