Referat af generalforsamlingen i Nysted Smakkelaug
14-02-2023

20 medlemmer deltog.

Valg af dirigent
Henning Madsen blev af generalforsamlingen valg til dirigent.

Valg af referent
Alex V. Jensen blev af generalforsamlingen valgt til referent.

Oldermandens beretning
Oldermanden indledte beretningen med 1 min stilhed, for dem der var gået bort i det forgangne år, Sven Erik Hauberg og Martin Damgaard Larsen.

Med mange faktorer som spillede ind, blev sejldagene sidste sæson meget reduceret, og ikke som vi havde håbet på, dels på grund af blæsevejr og også i sommertiden hvor mange medlemmer var på ferie.

Ved årets Hajkutter Festival var Smakkelauget ikke repræsenteret som i forgangne år, så der var ingen indtjening i 2022, der blev da alligevel barket sejl under Hajkutterdagene, hvor mange medlemmer var flink til at støtte op om projektet.

I årets løb var der afholdt flere arrangementer, rejepilleaften, ålegilde og flere gange med grill efter sejlads eller når arbejdet var overstået.

Anne Svendsen havde forespurgt om det var muligt at låne smakkejoller til Nysted Sejlklubs sejlskole. En god ide og de stiller selvfølgelig med egen instruktør. Projektet skal behandles af bestyrelsen på et senere tidspunkt og helst inden sommerferien, men en god ide da vi får jollerne ud at sejle i noret i sommermånederne.

Der er blevet udbetalt 18.750,00 kroner til arkitekt Phillip Rasmussen for projektering af tilbygningen til Bådelaugets bygning, (tilladelsen til forøgelse af værkstedsfaciliteter blev givet på Bådelaugets generalforsamling i 2017), dog bliver tilbygningen mindre end først antaget. Arkitekt Phillip Rasmussen har d.d. meddelt oldermanden, at Nordea Fonden er i dialog med Landistriktspuljen, og der vil man gerne hjælpe med finansieringen af tilbygning af værkstedet tilsammen med nyt klubhus for Nysted Roklub.

Årsrapport & regnskab
Kasserer Margot Hansen fremlagde et regnskab som viste et resultat på -3.459,29 kroner mod -2.431,41 kroner året før.

Der var kun 1 spørgsmål til regnskabet om hvorfor fondsmidler og indtægt for kørsel af øl, var slået sammen til et beløb.  Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Fastsættelse af kontingent, jfr. §14.1
Kontingentet forbliver uændret 500,00 kroner for aktive og 250,00 kroner for støttemedlemmer.

Valg af bestyrelse
Viceoldermand Benny Svendsen og pumpemester Arne Andersen modtog genvalg for 2 år.

Suppleant for aktive medlemmer Hanne Hauberg ønskede ikke genvalg og i stedet blev Palle Høst Olsen valgt som suppleant for aktive medlemmer gældende for 1 år.

Kassemester Margot Hansen modtog genvalgt for 1 år.

Valg af bilags kontrollanter
Anne Lise Jensen og Jette Rosenfold modtog genvalg for 1 år.

Som suppleant herfor blev Lars Bille Hansen valgt for 1 år.

Indkommende forslag
Et forslag om/til højtvandssikring gruppen var modtaget til behandling. Det drejede sig om højtvandssikring af Nysted Havn og den styregruppe der var nedsat, og om hvorfor projektet ikke var gjort anderledes. Anne Svendsen oplyste om projektet til alles tilfredshed, og det var allerede ændret flere gange siden starten. Man kunne have besøgt udstillingen i Vindcenteret, hvis man havde gode ideer til projektet.

Eventuelt
Under eventuelt var godkendelsen af Smakkelaugets vedtægter på banen. 16 punkter blev ændret, hvor enkelte bortfaldt. Det var for at gøre vedtægterne mere tilpasset til tiden.

Dirigenten styrede generalforsamlingen med fast og kyndig hånd, og med et trefoldigt leve for Smakkelauget sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Vedtaget på Nysted Smakkelaugs generalforsamling 14-02-2023.

Dirigent
Henning Madsen