Referat af Nysted Bådelaugs ordinære generalforsamling
den 23. februar 2024

Der er mødt og udleveret stemmesedler til 43 aktive og 21 passive medlemmer, 64 ialt. Formand Andy bød velkommen.

1. Valg af dirigent.
Poul Jørgensen valgt. Poul takker, glæder sig til en interessant aften. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet via annoncer i Nysted avis, Folketidende, mails og opslag i klublokalet. Dirigenten fortæller, at vi flytter punkt 6, fastsættelse af kontingent, til efter pkt. 11, indkomne forslag, da et af forslagene kan have indflydelse på kontingentet.

2. Valg af referent: Anne Svendsen

3. Valg af 3 stemmetællere. Rene Petersen, Elsa Kock og Trine Barnkob Elnif-Bay

4. Formandens beretning:
Vi har i årets løb mistet Søren Riemann, vi holdt et minuts stilhed. Sidste år startede med generalforsamlingen, som gik. 2 Arbejdslørdage forår og efterår. Bl.a. blev meget malet udendørs, stor tak til de flittige. Standerhejs og bådudsæt med god biksemad. Hornfiskekonkurrence med i alt 4 fisk, som delte 6 præmier. Sluttede med grillpølser. Sommerfest ca. 30 mand, grillet gris med tilbehør, mums. Standerstrygning med frokost. Bådoptagning udsat pga. vejr, højvande og sygdom. Der er støbt nyt, 22 cm højere gulv i værkstedet, isoleret lofter i værksted og lager, samt lavet helt ny el og belysning i værkstedet, alt udført af Smakkelaugets medlemmer, stor tak til dem. Sidst i oktober kæmpe højvande (1,93), stort arbejde, mange deltagere både til op- og nedtagning samt vagtholdene. Og det lykkedes, med en margen på 10 cm fra at løbe over vores vandspærringer. Flot. I januar var vandet oppe og kigge på dørtrinet 2 gange med meget kort varsel, så vi nåede ikke at sætte op. 1 cm mere, så var det gået galt. Pyha. Den nye ølautomat har gjort knuder, men er vist ok. Nytårsfrokost forløb også fint. Stor tak til alle der får det til at glide i årets løb. Beretningen godkendt Referat af Nysted Bådelaugs ordinære generalforsamling 23.februar 2024.

5. Aflæggelse af regnskab i revideret stand:
Kasserer Preben startede med at takke Nina og Richard for hjælpen. Derefter læste han regnskabet op, som har været sendt ud i forvejen. Årets driftsresultat er et minus på ca. 42.000, som skyldes, at der er indkøbt for knapt 100.000 kr. materialer til de byggearbejder, der er nævnt i formandens beretning. Spørgsmål til regnskabet: Allan: Hvad er de 16.000 til Smakkelaugets kørsel af øl gået til? Svar: Det regnes ud som 20 kr. pr. kørt kasse. Morten Prik: Sp. vedr. rengøring: Hvorfor er det meget dyrere i år? Svar: Hovedsalig fordi Daisy er gået fra 100 til 200 kr. i timen. Allan: Mener ikke, at spuling af kloak hører under rengøring. Ønsker det bedre udspecificeret til næste år. Bruno: vedr. hentning af øl til bådelauget: Hvordan kan man kanalisere 20 kr. til Smakkelauget, når man sidder i Bådelaugets bestyrelse, man bør da arbejde for bådelaugets interesser? Svar fra næstformand Benny: Før fik vi leveret øl direkte fra depot for ca. 200 kr. pr kasse. I Brugsen koster de 105 kr. Smakkelauget tilbød at hente for 20 kr. pr kasse, hvorved Bådelauget sparer meget mere end Smakkelauget tjener, så det er rigtig meget i Bådelaugets interesse. Per forklarer at da han var ølmand, kostede øllet 147 leveret, og 100 i Brugsen. Derfor enedes man om at hente selv og dele besparelsen i porten. Øl er steget meget siden, men Smakkelauget får stadig kun 20 kr. pr kasse. Arne forklarer at hans motivation, for at ville køre øl flere gange om måneden på faste tider i egen bil, er at ”lønnen” havner i Smakkelauget. Allan mener ikke, det bør lønnes, da smakkefolkene også er medlem i Bådelauget, så kan de bare gøre det gratis. Elsa minder om, at bådelauget har momsregnskab, og at det ret flot at Smakkelauget gider. Regnskabet godkendt med applaus.

6. Flyttet til efter punkt. 11.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de aktive medlemmer jfr. § 9.2.
Tommy Frederiksen (Villig til genvalg for 2 år) Andy Nøbølle Bæhr (Ønsker ikke genvalg). Kasserer Preben Hasselstrøm (ønskes valgt til bestyrelsen for 2 år.) Suppleant for aktive medlemmer: (Ny vælges for 1 år). Øvrige kandidater: Nynne Ravnild. Dirigenten forklarer valgproceduren, som ikke er fastsat i vedtægterne, så det er dirigenten, der vælger metoden. Rene mener, at den der genopstiller, er valgt automatisk. Det passer ikke, siger dirigenten. Alle tre er på valg. Man skal skrive eet navn på stemmesedlen, de to med flest stemmer bliver bestyrelsesmedlemmer, den tredje bliver suppleant. 
Jesper: Mener at der kun mangler en til bestyrelse. Nej, der skal vælges to, da Tommy er på valg, og Andy stopper. Niels ravn: Foreslår at man vælger kassereren ind. Og at nyeste kandidat bliver suppleant. Dirigenten fastslår den vedtagne procedure: Der skal skrives eet navn på stemmesedlen af de tre mulige. Stemmeret har de aktive medlemmer. Stemmer afgivet og optalt: 43 Nynne Ravnild: 17. derved valgt til bestyrelse Preben Hasselstrøm: 15 derved valgt til bestyrelse Tommy Frederiksen: 11 Og derved valgt som suppleant

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for de passive medlemmer jfr. § 9.4.
Disse vælges for 1 år. Stemmeret har både aktive og passive medlemmer. Rasmus Rasmussen (Villig til genvalg). Suppleant for passive medlemmer (Ny vælges). Karin Andersener villig. Ikke andre kandidater. Derved er Rasmus Rasmussen bestyrelsesmedlem og Karin Andersen suppleant (valgt med applaus).

9. Valg af ekstern revisor jfr. § 12.2.
Genvalg til Nysted revision. 10. Valg af 2 interne billagskontrollanter samt 2 suppleanter jfr. § 12.3. Billagskontrollant 1: Arne Andersen for 1 år. Billagskontrollant 2: Svend Jensen for 1 år. Suppleanter for billagskontrollant Per Carstens og Anne Svendsen for 1 år. Genvalg til alle. Man har dog glemt at spørge Svend. Arne: Foreslår at hvis Svend siger nej, vælges Per Carstens.

11. Indkomne forslag.
Der er indkommet 3 ca. enslydende forslag om 1) ligestilling mellem aktive og passive medlemmer, subsidiært 2) nedsættelse af det passive kontingent til 200 kr pr år fra 2025. Hvis forslag 1 vedtages, bortfalder forslag 2. Hvis forslag 1 forkastes, kommer forslag 2 til afstemning. Søren nævner at det er imod formålsparagraffen, da aktivt medlemskab kræver båd i havnen. Søren bliver oplyst om at det ikke står i formålsparagraffen, men i paragraffen om aktiv/passiv. Og at det netop er den vedtægtsændring, vi stemmer om. Da det er vedtægtsændring, vi stemmer om, kræver det 2/3 flertal for at ændre noget. Stemmer afgivet og optalt: 43 Resultat: 23 for 20 imod, det betyder at forslaget er forkastet. Iflg § 17,1.

6. Fastsættelse af kontingent.
Derved skal der stemmes om nedsættelse af det passive kontingent til 200 kr., og da dette er ikke en vedtægtsændring, så gælder her almindeligt flertal. Stemmer afgivet og optalt: 43 Resultat: 24 for, 18 imod, 1 blank. Forslaget er vedtaget. Så fra januar 25 er det passive kontingent 200 kr. Det aktive kontingent fastholdes på 400 kr. Johnny meddeler, at han synes det er noget svineri, at der er 18, der stemmer imod nedsættelse af det passive kontingent.

12. Eventuelt.
Allan: Synes, det er forkert, at der skal være mere end almindeligt flertal for at ændre vedtægter. Nina: vedr. kontingentindbetalinger: Sørg venligst for at bankindbetalinger indeholder afsenderens navn. Man må godt indbetale kontant i klubhuset til kassereren. Anne forslår en fælles sejlende udflugt til sommer. Vi er jo et Bådelaug. Rasmus forstår ikke at der skal være forskel på aktive og passive, nu har vi lige mistet en hel masse kontingentindtægter. Elsa: kan man ændre ordet passive medlemmer til støttemedlemmer ved næste ændring af vedtægter Morten: Har tænkt at købe båd. Allan under Corona blev der arrangeret levende musik ombord på Alliance, opankret i havnen. Med masser af tilskuere i småbåde, og flere på land. Det var meget hyggeligt. Han ønsker at det bliver gentaget. Spørgsmål vedr. hvem er nu formand: Svar: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Jesper varsler at han vil stille forslag om, at formand vælges på generalforsamlingen. Spørger om der er overvejelser om hvem det bliver, svaret er Benny, men det er ikke besluttet. Trine beder om at det diskuteres i bestyrelsen. Trine opfordrer til at de indkomne forslag kommer med på dagsordenen. Dirigent forklarer, at dagsordenen jo skal, ud inden fristen for forslag er overskredet. Per Carstens takker Preben for den fine orden i regnskabet, det var en fornøjelse at revidere. Alle afkroge er undersøgte: slut på generalforsamlingen. Næstformanden takker afgående formand Andy med en flaske til at dulme sorgen. Og et par flasker rødvin til dirigenten, som tak for veludført arbejde.

Godkendt af dirigent Poul Jørgensen

Den nyvalgte bestyrelse valgte at konstituere sig med det samme. Efter dette ser bestyrelsen således ud: Formand: Benny Svendsen Næstformand: Nynne Ravnild. Kasserer: Preben Hasselstrøm Bestyrelsesmedlem: Niels Hansen Bestyrelsesmedlem for de passive: Rasmus Rasmussen Suppleant for aktive: Tommy Frederiksen Suppleant for passive: Karin Andersen.

Benny Svendsen
formand