Gennem tiden har der været flere projekter med modernisering af Nysted Havn. Foto: Arkivfoto

Båelaugets protokol bliver lagt på edb:

Laugets protokoller lagt på edb giver indblik i havnens nyere historie

Året var 1971
Initiativtagerne til stiftelse af Nysted Bådelaug i 1971 var Willy Jørgensen, Knud Jensen, Martin Hansen, Johannes Gundorff, Edvin Andersen, Kaj Jørgensen, Henrik Hansen og Henning Christensen som på en stiftende generalforsamling i Naverhulen på Nysted Hotel, med det formål at fiskere og jolleejere kunne stå sammen, dels for at forhandle med kommunen om at få bedre havneforhold, men også for at få et større sammenhold mellem brugerne af havnen.

Foreningen blev stiftet den 24. november 1971, og med et årligt kontingent på 10,- kr., tog det sin spæde start, som vi i dag nyder godt af. Bl.a. som forhandlere overfor myndigheder, men også som et samlingssted for brugere af havnen i de lokaler, som vi kender i dag, hvor bygningerne ejes af Nysted Bådelaug. Der er løbet meget vand i stranden siden stiftelsen af foreningen til i dag og jeg har gennemgået de gamle journaler med henblik på at skildre den spæde start, til det vi kender i dag. Første del vil dreje sig om skildringer af højdepunkter fra 1971 - 1980

Allerede i 1971 var der planer om at omdanne Nysted Havn til en stor Marina med plads til 500 båd. Det var nu første gang Bådelauget, som en samlet forening, kunne nedlægge protest mod dette projekt, som de fleste af havnens bruger og Nysteds borgere var imod. Der blev også dette år indledt forhandlinger om at slå 2 nye broer på havnen. Her sad Bådelauget med til forhandling mod havneudvalgets planer, om at omdanne Nysted havn til en stor Marina.

Slæbestedet ved Egon Bredgaards bådbyggeri skulle renoveres ved frivillig arbejdskraft, og udgifter til materialer skulle forhandles med Egon Bredgaards Bådbyggeri, som havde et brændende ønske om, at kunne tage større både på bedding. Det endte dog med, at der gik økonomisk hårknude i forhandlingerne, og endte med, at Nysted Kommunen betalte for cementering af en del af det nuværende slæbested. Resten af renoveringen skulle dels foregå ved frivilligt arbejde af havnens brugere med økonomisk tilskud af Egon Bredgaards bådbyggeri. Der kom ingen afgørelse på den omtalte Marina og projektet med opførelse af nye broer dette år.

1972
Kommunens planer vedrørende Nysted Marina begynder at tage form, skitser over havnen bliver forelagt for første gang af formanden for havneudvalget Ib Schelde. Forslaget gik ud på, at man vil bygge broer ca. 80 meter ud parallelt med "de nye pladser" altså øst-vest. Der skal skaffes pladser til 500 både, så for at få pladser nok, må man bygge broer hele vejen mod nord. Konklusionen heraf bliver, at Nysted Roklub, Nysted Sejlklub og Kajakklubben skal flyttes, endvidere har kommunen en forhåndsaftale med baronen om, at en del af Rørsøen kan benyttes som overvintringspladser for både. Der skal herved uddybes i nødvendigt omfang, og kloakledningerne ved udløb til havnen skal lægges om i forbindelse med opførelse af det nye rensningsanlæg. Der skal etableres vand og elforsyning på de planlagte broer, til glæde og gavn for fastliggerne og gæstesejlere. Der var også planer om at opfører et fælles klubhus for Nysted Sejlklub, Nysted Roklub og Nysted Kajakklub, måske også med et lille cafeteria, hvis man kunne blive enige klubberne imellem. Havneudvalget havde planer om at beholde en lille del af Nysted havneområde i sin gamle skikkelse, og det var her Nysted Bådelaug kom ind i billedet, for ifølge beregning og optælling skal der være råderet over 135 pladser for at have bådpladser nok til havnens brugere. Vil Kommunen give os den sydligste del af det område fra "De nye pladser" og til midten af Bredgaards Bådbyggeri. Der afsættes også et område på land til stejleplads m.m. Det bemærkes, at de 135 bådpladser er inklusiv Nysted Sejlklubs både. Ved etablering af Nysted Marina, kan det være vanskeligt for kommune og havneudvalg at opfylde fiskernes krav om at leje et skur på havnen til opbevaring af fiskegrej og maritimt udstyr.

Der blev dette år indkøbt granpæle til afmærkning af Skovrenden. Kassebeholdningen sluttede på 592,70 kr. Med et aktivt medlemstal på 55 medlemmer er Nysted Bådelaug kommet godt fra start.

1973
Bådelauget sendte en ansøgning til Nysted havneudvalg om køb af Nysted Roklubs klubhus, såfremt man kunne få et tilfredsstillende lejemål af grunden med Nysted Kommune. Skovrenden skulle afmærkes og der rettes henvendelse til Stubberup havn og Nysted Sejlklub, om man kunne blive enig om at få lagt afmærkningen af Skovrenden over på Nysted havneudvalg. Der blev oprettet en fond, som skulle overrækkes til Nysted og Omegns Sportsfiskerforening, når der var nået et anseligt beløb som øremærkes til udsætning af fiskeyngel. Bådelaugets kassebeholdning nåede ved udgangen af dette år 1.000,- kr.

1974
Der var planer om en eventuel udflytning af faciliteterne til området mellem Krusells Mole og den lille Skanse. Nysted Bådelaug sad denne gang med ved forhandlingsbordet med Nysted Kommunes havneudvalg, og der blev fremlagt planer for brobygning og udfyldning eller udgravning af arealet. Ved samme lejlighed ønskede Bådelauget begge slæbesteder bibeholdt og at disse sættes i stand.

1975
Bådelauget var ikke tilfreds med stigningen af priser på bådpladserne og der indsendes klage til Monopoltilsynet. Den gamle ankerplads tænkes nu brugt til ny stejlplads og den gamle syd for Bådelauget bibeholdes og der etableres lys på ny stejleplads. Efterhånden som nybygningen af broerne skrider frem, kan stejlepladsen benyttes af havnens brugere. Der ydes dette år en donation til Nysted og Omegns fiskeriforening på 500,- kr. til udsætning af ørredyngel. Formand Willy Jørgensen og Johannes Gundorff overværede udsætningen, som foregik fra Skansebroen.

Der arbejdes stadigvæk på at få etableret et klubhus til et fast tilholdssted for møder, kurser og lignende. Nysted byråd ansøges nu om, at Nysted Bådelauget kan få stillet den grund til rådighed, hvor Nysted Kajakklubben lå, som på dette tidspunkt er revet ned. Bådelauget har planer om at bygge klubhus, hvis grunden kan lejes. Set i bakspejlet ved jeg, at det ledige byggefelt hvor Nysted Kajakklub lå, blev nedlagt ved vedtagelse af den nye lokalplan for Nysted Havn. Året sluttede med en kassebeholdning på 253,- kr. Bankbeholdning 893,- kr. Medlemstallet var nu på 51 aktive medlemmer.

1976
Festudvalget arrangerede dette år en tur til Lindholm, som foregik lørdag den. 10. juli kl. 13:00. Turen var med koner og børn, og der blev arrangeret forskellige lege for børn og voksne. Der var indkøbt forskellige præmier til vinderene.

Medlemmerne i Bådelauget syntes at lejen for bådpladser var for høj, og samtidigt ønskes der nedslag for pensionister. Erhvervsfiskerne ønsker friplads i havnen. Efter afslag om ansøgt byggefelt på havnen året før, blev der nu for første gang talt om at leje Kommunens ejendom, der hvor Egon Bredgaards bådværft lå. Bredgaard er raget uklar med Kommunen, som vil flytte virksomheden om i de nyetablerede grunde for virksomheder på Nysted Markjorde. Bredgaard flytter til havnen i Sakskøbing. Det gamle Bådeværfts hovedbygning kunne indrettes til et udmærket klubhus for Bådelaugets medlemmer. Der blev forhandlet med Nysted Kommunes havneudvalg om lejemål.

Medlemstallet er steget med 24 medlemmer til i alt 75 aktive medlemmer, og regnskabet sluttede med en bankbeholdning på 948,20 kr.

1977
Bådelauget indgår lejemål med kommunen af Bådværftet efter nærmere aftale med havneudvalg og økonomiudvalg. Kommunen ville stille borde og stole til rådighed i opholdslokalet. Man undersøgte nu muligheden for, om man ville ansætte eller vælge et medlem til at passe lokalet som en slags vicevært. Der havde været mange hindringer undervejs for at få projektet op at stå med eget klublokale. Det lykkedes nu at få en kontrakt med Nysted Kommune som lød på 3.500,- kr. pr. år i leje. Bådelauget betaler selv for vand, lys og varme. Efter mange møder og meget ævl og kævl, opnås der enighed blandt Bådelaugets aktive medlemmer, at der nu kunne optages støttemedlemmer i foreningen. Der gives ikke stemmeret til disse medlemmer ved generalforsamlinger, men der gives via foreningens nye vedtægter, ret til at få et bestyrelsesmedlem, som sidder med ved bestyrelsesmøderne med 1 stemme. Herefter er det en realitet og passive medlemmer i Bådelauget har set dagens lys og kan optages til reduceret kontingent.

Bådelaugets formue var på 2.119,29 kr. Festudvalget havde en kontantbeholdning på 348,75 kr.

1978
De nye regler for fritidsfiskeriet trådte i kraft, og fritidsfiskerne måtte nu kun fiske med det antal redskaber, som myndighederne havde fastsat.

En af de nye broer på havnen ser ud til at skulle laves om på grund af højden, og et møde med Nysted Roklub og Nysted Sejlklub angående anlæggelse af en ro-bane i Nysted Nor. Der blev indgivet protest af Bådelauget med den begrundelse, at ro-banen skal ligge i et yndet fiskeområde.

Klubhuset indvies med reception og fest for indbudte og medlemmer.

Kassebeholdningen var på 2.292,21 kr.

1979
Som noget nyt indføres giro til indbetaling af kontingenter, og det vedtages af generalforsamlingen, at Bådelaugets aktive beholdning ved foreningens ophør, skulle gå til udsætning af fiskeyngel.

Årets kassebeholdning sluttede på 9.817,21 kr.

1980
Havneudvalgsformand Leo Thorsen mødtes med Bådelaugets bestyrelse, på grund af en klage fra beboerne på havnen, angående nogle personers uhygiejnisk optræden udendørs (at lade sit vand) ved Bådelauget og at personer, som ikke var medlemmer, sad og drak ved Bådelaugets klubhus. Der blev lavet et ordensregelment for hvordan voksne mennesker burde opføre sig, og på behørigt vis blev notatet ophængt til skue i klublokalet. Uhygiejnisk optræden af medlemmer udendørs, er ikke noget vi ser mere til. Alle medlemmer benytter toiletterne i Bådelauget og ved havnen. Tilbage er det kun de firebenede og deres ejer (Nysteds borgere), som færdes på haven, der udviser usømmelig adfærd.

Fiskerikontrollen i Vordingborg oplyser nu, at ophævelsen af regler i den nye fiskerilov, der forbyder stangning af ål fra is samt blusning i og omkring farvandet ved Nysted, stadig er gældende. Der indsendes protester for ændring af loven, men her, mange år efter, er der kun sket den ændring i loven, at fiskerne er frataget muligheden for at fiske ål i sommermånederne og der har været tale om totalforbud fra EU mod fiskeri efter ål.

Alex V. Jensen