Det sidste forslag til et maritimt værksted er en tilbygning nord for det eksisterende værksted. Tegning: Richard Jensen

Er det tiden til en ny lokalplan:

Havnens aktiviteter bliver agterudsejlet af politikerne

Efter arkitekt Ole Wibergs død i december måned 2017, har Smakkelauget ikke ligget på den lade side, men arbejdet sideløbende på flere ting.

Der har været rigtig travlt i værkstedet med at organisere og sætte system i tingene, lavet hylder for at skabe mere friareal på gulvet. Det er lykkedes til dels ved at leje boksen, der blev ledig fra Bådelauget, hvorved der kunne laves et mageskifte mellem skurene, som er lejet ud af kommunen ved stejlepladsen.

Værkstedet der deles mellem Guldborgsund Kommune, Bådelauget og Smakkelauget, giver dog ikke det ønskede gulvareal, som var planen, derfor har der har været travlt med at udarbejde et nyt skitseforslag for en tilbygning på den eksisterende bygning mod nord. Et tidligere skitseforslag er blevet afslået af kommunen, som selv havde foreslået en tilbygning mod øst, men det virkede dels provokerende og var for stor og voldsom, udtalte Flemming Jantzen sig til Folketidende. Det undskyldes nu med, at de havde misfortolket målene på tegningerne forkert. Det må da betragtes som en fejlbehandling af vores byggesag, siges der fra Smakkelauget.

Det nye skitseforeslag for 2018, var en tilbygning på 6 x 8 meter = 48 m2 mod nord, bygget forskudt på den eksisterende bygning, netop for at bryde den lange flade. Højden er den samme som det eksisterende byggeri 4,20 meter, med rytterlys i kip, og det er under maksimumshøjden i henhold til lokalplanen for havnen.

Dispensation
At der ikke kan gives dispensation fra lokalplan N15, virker uforståeligt, når der ellers er blevet givet dispensationer for om- og tilbygninger langs Strandvejen og havneområdet. De fleste bygninger på havnearealet har fået dispensation ud over deres byggefelt. Kommunen med nær det dobbelte areal på deres bygning med vindcenteret.

Byggefelt
Kommunen henviser igen til, at der kan bygges på legepladsen, som er et ledigt byggefelt. For os er det ikke et ledigt byggefelt, da det bruges af hele byen som legeplads. Børnehaven, skolen og andre af byens borgere med små børn, bruger netop denne eftertragtede legeplads ofte. Restauranterne, is- og molegrillen i særdeleshed, til deres spisende gæsters børn.

Hvorfor vil man nu splitte en forening op i to, og flytte den ene halvdel langt væk fra deres klubhus, miljø, bedding og værksted, og lægge det ind mellem spisestederne. Kommunen udlejer grundene, som findes på havnearealet, og vil hermed forringe sine lejeres udfoldelsesmuligheder.

Kommuneplanstrategi
At ikke kommunen støtter op om at bevare den maritime kulturarv, som de gør i andre kommuner i landet, er uforståeligt. De skriver i deres nye kommuneplanstrategi for 2018-2030, at man skal udnytte vandkanterne bedre. Nysted er ikke nævnt eller taget i betragtning. Skal havnen indføres i en i søvndyssende tornerosesøvn. Hvis der ikke kan skabes nye aktiviteter på havnearealerne, vil havnen ad åre blive et kedeligt sted at være. Turister vil finde andre steder hen, hvor der er større udbud, og hvor der sker flere aktiviteter, mener Richard Jensen.

Fremtiden
Spørgsmålet er nu, om Nysted Smakkelaug ønsker at eksistere i fremtiden, når der ikke kan skabes grobund til foreningens udvikling, og at vi nærmest føler, at vores aktiviteter og at vores tilstedeværelse er uønsket på Nysted Havn. Nysted Smakkelaug bidrager stærkt til det gode liv på havnen, det gamle håndværk, de gamle træjoller og undervisning i sejlads med disse joller, som har stor historisk værdi, siger oldermand Richard Jensen.

Politisk roderi
At man kan afgøre en ny byggesag ud fra tidligere indsendte byggesager, virker usagligt og uprofessionelt. Flere af de indsendte sagsakter var end ikke blevet fremlagt og taget i betragtning. Grundejerforeningen Havnefronten indsendte støtteerklæring var blevet fejlagtig refereret.

De maritime foreninger på havnen og de fleste foreninger i Nysted, har bakker os op om vores ide og ønske om en udvidelse af det maritime værksted. Stor tak til NET og NOF for deres indsendte anbefaling af byggeriet til Guldborgsund Kommune, siger oldermanden fra Smakkelauget.

Lokalplan
Er det nu, at der skal forhandles en ny lokalplan, inden havnen kommer til at ligge øde hen uden aktivitet.

Det er jo det, vi allerhelst ville have undgået, at havnens arealer bliver voldsomt bebygget, siges der fra Smakkelauget. Vi ville hellere have haft det som et maritimt område, hvor liv og aktiviteter kunne udfolde sig.

At værne om havnens arealer, er ikke noget nyt, som tilflytterne har opfundet, men er blevet varetaget af havnens brugere og Nysteds borgere gennem tiden. Derfor er havnen et rart sted at være, endnu, men ikke uden nyskabelser og aktiviteter.

Indsigelse
Udbrydergruppen af nejsigere fra Grundejerforeningen Havnefronten, der har døbt sig Strandvejens Grundejerforening, skriver i deres indsigelse, at byggeriet virker stort og klodset, og ikke falder ind i det øvrige havnemiljø. - Det er det rene vås! - Det er jo netop projekteret i stil med andre byggerier på havnearealet, og er kun 48 m2 mod det forrige projekt på ca. 100 m2.

- Jeg kan pege på flere huse langs Strandvejen, der falder langt uden for havnens miljø og byggestil, som har fået flere dispensationer fra lokalplanen, siger oldermanden for Smakkelauget Richard Jensen.

De skriver endvidere, at vi endnu kun er en lille forening med få medlemmer. - Det er det rene gætteri! - Vi er for tiden 84 medlemmer, så det er ikke kun en lille forening, - og vi har skam også mange yngre medlemmer, siger oldermanden fra Smakkelauget. De skriver også i deres indsigelse, at de gerne ser mere aktivitet på havneområdet. For os virker det dog noget utroværdigt, når de ikke selv bidrager med nogen form for aktivitet, til det gode liv på havnen, men beskuer havnens liv og aktivitet i kikkertperspektiv, og nærmest er med til at afvikle dem, siger Richard Jensen.

Vurdering
Direktionen i Guldborgsund Kommune vurderede i deres anbefaling til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, at en tilbygning på siden, vil giver en moderat forringelse af udsigten over havnen og vandet for ejendommen på Strandvejen 43.

Desuden vurderede de også, at udsigten over havnen og vandet ikke forringes for andre huse på Strandvejen.

Vi fortsætter med at kæmpe for vores ideer, siger Richard Jensen, - men foreløbig må vi nøjes med den knebne plads, vi har til rådighed.

-red.