Referat fra generalforsamlingen

fredag den 24. februar 2017 kl. 19.00

Til stede var 31 aktive og 15 passive medlemmer.

Punkt 1. Valg af dirigent:
Efter formandens velkomst til Generalforsamlingen var første punkt på dagsorden valg af ordstyrer, Henning Madsen blev forslået og efter at have modtaget valget og bekendtgjort at Generalforsamlingen var lovlig indvarslet igennem dagspressen kunne vi fortsætte til punk 2.

Punkt 2. Valg af stemmetællere:
Richard Jensen, Flemming Larsen og Arne Andersen blev alle valgt til stemmetællere.

Punkt 3. Formandens beretning:
Formand Preben Jensen redegjorde for året som svandt med en fyldestgørende beretning som dækkede vidt og bredt om hvad som var sket i årets løb. Fem medlemmer var døde og blev mindet med 1 min. Stilhed. Formanden kunne berette at tre indbrud var sket og det kostede Bådelauget ca. DKK. 25.000,- i selvrisiko til forsikringen, erstatningen var endnu ikke økonomisk afsluttet.

Ved stormfloden den. 4. januar var bygningen mere skadet end først antaget og efter affugtning af gulve, vægge m.m. kunne genopførelse af vægge, døre, skabe, paneler og køkken påbegyndes med start den. 1. marts. Selvrisiko alene for denne skade beløber sig til DKK. 17.000,- og vores erstatningskrav overfor Stormrådet beløber sig til DKK. 177.000,- og det er endnu uvist om hvor meget af erstatningssummen der bliver udbetalt.

Efter Concordia Forsikrings ønske har vi måtte udskifte låsecylindere i alle døre og anskaffe alarm som er koblet til en bemandet alarmcentral, her blev G4S valgt og har nu kørt i 2 måneder.

Det blev fundet uregelmæssigheder i arbejdstiden for rengøringshjælpen og bestyrelsen besluttet at opsige rengøringshjælpen ved månedens udløb, og som selvfølgelig bliver erstattet med en ny rengøringshjælp den. 1. marts

Formanden takkede sin bestyrelse, det Maritime udvalg, Smakkeluget, festudvalget, værkstedsudvalget, udvalget til barpasning og deltagere ved arbejdslørdage og alle dem som i årets løb har gjort en indsats for Bådelauget, også for at vise deres deltagelse ved forskellige arrangementer i årets løb.

Punkt 4. Aflæggelse af regnskab i revideret stand:
Kasserer Lars Hansen gennemgik det revideret regnskab sammen med Generalforsamlingen og årsresultatet viste et pænt lille overskud på DKK. 24.376,- og det på trods af vores økonomiske situation angående indbrud, som endnu ikke er opgjort fuldt ud.  Årsresultaterne har været svingende de sidste 5 år så resultatet for 2016 ligger ikke langt fra de forgående år. Regnskabet blev godkendt uden anmærkning.

Punkt 5. Indkommende forslag:
Der var indkommet forslag fra Ib Schelde om ændring af vedtægter så det ikke længer hedder Revisor men at det ændres til Bilagskontrollant, ikke alle som er valgt til revisor kan gennemskue et regnskab fuldt ud og at revisorer i foreningssammenhæng ikke skal kunne bringes til personlig ansvar ved eventuelt bedrageri, bilagskontrollanter fritages for ansvar ved denne løsning.  Ib stillede også forslag om at det ændres til 2 bilags kontrollanter i stedet for 1. Ændringsforslaget blev vedtaget og vil være gældende på næste generalforsamling i 2018.

Punkt 6. Valg af bestyrelse:
Ved valg af bestyrelsen ønskede suppleant for passive medlemmer Torben Hansen ikke genvalg og i stedet for Torben Hansen modtog Thomas Aagaard valg til denne post. Kasserer Lars Hansen havde varslet at han ikke ville fortsætte i kassererposten og i stedet for valgtes Anne Grethe Thygesen.

Bestyrelsen ser herefter sådan ud:
Formand: Preben Jensen
Næstformand: Tommy Frederiksen
Sekretær: Alex V Jensen
Bestyrelsesmedlem: Joanna Marcussen
Bestyrelsesmedlem: Svend Aage Kristiansen
Suppleant Aktive:  Ole Wiberg
Suppleant Passive: Thomas Aagaard

Uden for bestyrelse:
Kasserer: Anne Grethe Thygesen
Bilagskontrollant: Svend Jensen
Bilagskontrollant: Lise Hansen
Suppleant: Per Carstens
Suppleant: Anne Svendsen                                                    

Punkt 7. Indstilling fra Værkstedsudvalg:
Formanden henviste til sidste nummer af Laugsnyt hvor der blev der søgt efter initiativrige medlemmer som ville komme med forslag om hvad værkstedet skulle bruges til når lejemålet med Guldborgsund Kommune ophører til efteråret. Ved Generalforsamlingen i 2016 blev der oprettet et udvalg som skulle behandle disse forslag og efter møde i udvalget var 3 forslag behandlet til fremlæggelse ved Generalforsamlingen 2017. Udvalget anbefalede Generalforsamlingen at den eneste løsning på nuværende tidspunkt at genudleje værkstedsareal til havneværksted hvor der vil være en årlig lejeindtægt på DKK. 15.000,- / 17.000,- foruden lejeindtægt på DKK. 5.000,-for de udlejede bokse som er lejet af Fritidsfiskerne i foreningen. Smakkelauget ønskede at bygge til eksisterende del af Bådelaugets bygning ud mod parkeringspladsen på ca. 90m2 det vil ikke medfører udgifter til Bådelauget, men helt og holdent skal finansers af Smakkelauget igennem søgte fonde. For at få det optimale ud af tilbygningen søgte Smakkelauget om at måtte flytte bokse til den side af bygningen som vender ud mod stejlpladsen og fjerne gavlen af værkstedet for at kunne tilbygge der. Anslået udgift er ikke oplyst. Kun enkelte spørgsmål til projektet fra medlemmer kom frem, dels fordi de var nervøse for fremtiden og fordi de ingen tro havde for at Smakkelauget økonomisk ville kunne gennemfører et sådan byggeri. Oldermand for Smakkelauget Richard Jensen oplyste at der intet blev bygget før diverse tilladelser og at de økonomiske forhold for byggeriet var på plads og at det jo er oplyst i projektet at byggeriet ikke indebærer økonomiske belastning for Bådelauget men ene og alene afholdes af Smakkelauget igennem ansøgte fondsmidler, i Smakkelaugets vedtægter er angivet at Nysted Bådelaug overtager ene og alene Smakkelauget aktiver ved evt. konkurs eller ved ophør, så det vil altid være et aktiv for Bådelauget. Alf Fabiansson mente at det måske var nok at tilfører eksisterende vedtægt at denne § ikke kan ændres. Smakkelaugets ansøgning om tilbygning blev givet og blev vedtaget af Generalforsamlingen efter afstemning med 23 stemmer for og 8 stemmer imod.

Punkt 8 Orientering om det Maritime Udvalg:
Formanden for Maritimt udvalg ønskede ikke at fortsætte sit virke og ønskede afløsning, ny formand blev Anne Svendsen som takkede ja til udnævnesen.

Punkt 9 Eventuelt:
Ib Schelde oplyste med hensyn til Smakkelaugets planer om tilbygning af nyt værksted, ville det give store problemer for Guldborgsunds Kommune at sælge et matrikel til Smakkelauget. Det blev oplyst at der ikke var planer om opkøb af matrikel men kun at leje.

Konstituerende møde holdes den. 14. marts 2017.