De nye skinner blev lagt på plads i samlesæt. Det var Troels Jørgensen A/S, der stod for renoveringen af skinneanlæg og ophalervogn. Foto: Alex Jensen

Af Ole Wiberg:

Ny ophalervogn og skinneanlæg på havnen

Så lykkedes det! Nysted Bådelaug har nu efter 44 års forhandlinger om ejerskab, brug og vedlige-holdelse med tidligere Nysted, nu Guldborgsund kommune, overtaget slæbestedet på havnen i Nysted.
Aftalen er underskrevet, og det vil sige, at lauget fremover er ansvarlig for brugen og vedligeholdelsen af anlægget. Nysted havn kan dog omkostningsfrit anvende slæbestedet til egen båd. Bådelauget oppebærer øvrige indtægter og afholder alle udgifter til anlægget.
Den 20. januar indbød slæbestedudvalget tre firmaer til at give tilbud på renovering og fornyelse af slæbestedet, idet der blev udarbejdet et udbudsbrev med beskrivelse af arbejdets omfang, udførsel, materialebeskrivelse, tegninger og en tilstandsrapport.

Alle firmaer skulle give tilbud på følgende alternativer:

1. Nyt skinneanlæg i eksisterende længde, 4 sektioner på 28,7 meter, h-95 mm 
   skinner, hvoraf den ene sektion kan genbruges iht. vedlagte tilstandsrapport.

2. Nyt skinneanlæg med anden skinnehøjde, længde 28,7 meter spor.

3. Nyt skinneanlæg forlænget med 7 meter, i alt 35 meter spor.

4. Ny ophalervogn magen til den eksisterende og i hht. til vedlagte tegning.

Arbejdet udføres i ugerne 16 til 18.

Tilbudende afleveres og åbnes den 23. februar 2015 kl. 12.00. Der indkom tre tilbud.

Det viste sig at der var meget stor prisforskel på de indkomme tilbud og efter vurderingen af budene besluttede byggeudvalget og bestyrelsen, at anbefale tilbuddet fra firmaet Troels Jørgensen A/S. Tilbudet blev godkendt på generalforsamlingen den 22. februar 2015. Byggeudvalget holdt derefter møde med Troels Jørgensen A/S, hvor fast pris inkl. ekstraarbejder, betalingsbetingelser og tidsplan blev aftalt.
Arbejdet blev udført og afleveret iht. tidsplanen og den samlede pris blev på 102.870 kroner. Hertil kom pris for bortkørsel af forurenet jord.
Bådene kan igen optages og sættes i vandet uden problemer. Efter forlængelsen af skinneanlægget kan både med dybgang op til 1,2 meter også komme op og i såvel ved høj- som ved lavvande. Den nye vogn giver også bådeejerne en større sikkerhed for at båden kommer op uden problemer.

Brugen af slæbestedet er behandlet af bestyrelsen, og i skrivende stund er følgende besluttet.

1. Alle medlemmer af Bådelauget kan bruge slæbestedet gratis.

2. Optagelse og søsætning er på bådeejerens eget ansvar.

3. Kørsel med vognen må kun betjenes af et medlem af bådelaugets bestyrelse,
    da der ellers skal tegnes en større og dyrere person- og ansvarsforsikring.

4. Optagning og søsætning aftales derfor med de bestyrelsesmedlemmer som kan køre
    vognen. Se opslag i klubhuset.

Tak til til alle i slæbestedudvalget. En særlig tak til Alex som har fungeret som sekretær og har været med til udarbejdelse af beskrivelser, udbudsbreve, kontrakter og referater, og også stået for det daglige tilsyn under byggeriet mens jeg var bortrejst. Tillykke til alle!